Va­len­tins spre­ti­ga histo­ria

Vi i Kista - - HEJ KISTA - Re­por­ter Pau­li­ne Cederblad

På sön­dag är det al­la hjär­tans dag. Jag viss­te in­te nå­got om den da­gens hi­sto­ris­ka be­ty­del­se och gjor­de min hem­läxa. Det är ett minst sagt spre­tigt äm­ne. Det hand­lar till ex­em­pel om ett ro­merskt hel­gon, da­tu­met då det un­der me­del­ti­den an­sågs att fåg­lar­na bil­da­de par och har ock­så be­trak­tats som vårens förs­ta dag. Det finns ock­så en le­gend gäl­lan­de en fängs­lad Va­len­tin som lär­de kän­na fång­vak­ta­rens dot­ter och blev kär. In­nan han dog un­der­teck­na­de han ett brev med ”din Va­len­tin”. I låg- och mel­lan­sta­di­et var det här en vik­tig dag. Histo­ri­en bakom fick jag ald­rig lä­ra mig, men lä­rar­na lät oss att skri­va fi­na sa­ker till varand­ra på kort.

Den hi­sto­ris­ka be­ty­del­sen är in­te helt glas­klar. Klart är dock att fö­re­ta­gen gör allt för att vi in­te ska glöm­ma da­gen. Att på­min­na oss om att kö­pa den där för­vän­ta­de ro­sen. Ja, det är en dag upp­haus­sad för mer­för­sälj­ning av ge­lé­hjär­tan, cho­klad och ro­sor. Och vi bor­de tän­ka på att spri­da mer kär­lek var­je dag. Men jag tän­ker in­te ig­no­re­ra da­gen. Jag tyc­ker om tan­ken på li­te ex­tra kär­lek och om­tan­ke. Och jag tyc­ker om ge­lé­hjär­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.