Ros­se­le­ver till Kungs­hol­men

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET - Per Brandt

Kungs­hol­men Väst­ra gym­na­si­um och St Eriks gym­na­si­um ska ta emot fler ele­ver till hös­ten. När sta­den läg­ger ner Ross Tens­ta gym­na­si­um ska fle­ra pro­gram flyt­tas till Kungs­hol­men.

I förr­för­ra vec­kan kom be­ske­det att sta­den kom­mer läg­ga ner Ross Tens­ta gym­na­si­um, bland an­nat ef­ter kri­tik från Skol­in­spek­tio­nen. Nu ska de ele­ver­na få nya sko­lor till hös­ten. Två lig­ger på Kungs­hol­men, St Eriks gym­na­si­um och Kungs­hol­men väst­ra gym­na­si­um. Den tred­je är Brom­ma gym­na­si­um.

En­ligt sta­dens gym­na­si­e­di­rek­tör Jan Hol­mquist är va­let av sko­lor ba­se­rat på att det både ska va­ra rim­ligt av­stånd kom­mu­ni­ka­tions­mäs-

sigt och att de tänk­ta sko­lor­na re­dan har mot­sva­ran­de pro­gram som ska flyt­tas.

Pla­nen är att flyt­ta vård- och om­sorgs­pro­gram­met samt han­dels- och ad­mi­nist­ra- ti­ons­pro­gram­met till Kungs­hol­men väst­ra (cir­ka 80-90 ele­ver), na­tur- och sam­hälls­pro­gram­men till St Eriks (cir­ka 140 ele­ver) och eko­no­mi­pro­gram­met till Brom­ma (cir­ka 60 ele­ver).

– Där be­fin­ner vi oss nu. Det jag vän­tar på är att sko­lor­na tar fram en risk och kon­se­kven­sa­na­lys in­nan vi kan ta ett for­mellt be­slut, sä­ger Jan Hol­mquist.

Även lä­rar­na ska i störs­ta möj­li­ga mån flyt­tas med ele­ver­na och där ska för­hand­ling­ar med fac­ket hål­las. Risk- och kon­se­kven­sa­na­ly­ser­na ska va­ra kla­ra den 15 feb­ru­a­ri. Men en­ligt Jan Hol­mqvist finns ka­pa­ci­te­ten att ta emot ele­ver­na på de ut­val­da sko­lor­na.

– På Kungs­hol­men väst­ra finns det ka­pa­ci­tet, där ska det in­te va­ra någ­ra pro­blem att ta emot. Även på St Eriks be­dö­mer vi att de kan ta emot. Brom­ma är li­te mer kom­pli­ce­rat, där finns det li­te trånga sek­tio­ner, vi har be­dömt att ele­ver­na ryms där. Dä­re­mot kanske vi då in­te kan öka språk­in­tro­duk­tio­nen som vi ha­de tänkt men risk- och kon­se­kven­sa­na­ly­ser­na kom­mer att vi­sa vil­ka even­tu­el­la pro­blem det kan bli, sä­ger han.

”På Kungs­hol­men väst­ra finns det ka­pa­ci­tet, där ska det in­te va­ra någ­ra pro­blem att

ta emot.”

FOTO: IDA NIL­SING

ROSS LÄGGS NED. Ele­ver­na flyt­tas till sko­lor på Kungs­hol­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.