Star­tar tid­ning för so­ma­lis­ka barn

– Jag vill få dem att sä­ga vad de har i tan­kar­na, sä­ger Mu­sa Is­se, chefre­dak­tör för den nya svensk-so­ma­lis­ka barn­tid­ning­en Car­ru­ur­te­en­na. Det var när han be­rät­ta­de so­ma­lis­ka sa­gor på bib­li­o­te­ket som han upp­täck­te be­ho­vet av en barn­tid­ning på so­ma­lis­ka.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ida Nil­sing ida.nil­sing@di­rekt­press.se

Jag bru­ka­de lä­sa sa­gor på fle­ra oli­ka bib­li­o­tek, som Rin­ke­by, Tens­ta, Hus­by och Skär­hol­men, både på so­ma­lis­ka och svens­ka, sä­ger Mu­sa Is­se.

Och det var i sin roll som sa­go­be­rät­ta­re som han upp­täck­te ett be­hov bland so­ma­lisk­ta­lan­de barn i Sve­ri­ge av att lä­ra sig mer om den so­ma­lis­ka kul­tu­ren, och om hur man be­rät­tar.

– Jag vill få dem att sä­ga vad de har i tan­kar­na, sä­ger Mu­sa Is­se.

Där­i­från föd­des idén om en so­ma­lisk barn­tid­ning för svens­ka barn med röt­ter i So­ma­lia.

I ja­nu­a­ri i år kom så det förs­ta num­ret av Car­ru­ur­te­en­na (Vå­ra barn). Tid­ning­en ges ut av den ide­el­la för­e­ning­en So­ma­li Nordic Cul­tu­re, och må­let är högt satt: att nå al­la so­ma­lisk­ta­lan­de barn i Sve­ri­ge, och på sikt även i övri­ga Nor­den och res­ten av Eu­ro­pa, och att väc­ka de­ras in­tres­se för att lä­sa och skri­va själ­va.

Tid­ning­en finns re­dan på fle­ra bib­li­o­tek, el­ler så kan man hö­ra av sig till re­dak­tio­nen och be­stäl­la en pre­nu­me­ra­tion.

Att de gör en pap­pers­tid­ning i den­na di­gi­ta­la tids­ål­der be­ror, en­ligt Mu­sa Is­se, på att de gär­na vill att tid­ning­en ska lä­sas av både barn och för­äld­rar till­sam­mans.

Det finns ock­så en tan­ke om att för­e­na so­ma­lis­ka barn i oli­ka de­lar av lan­det, och det förs­ta num­ret av tid­ning­en

har bli­vit läst i ex­em­pel­vis Väx­jö, Stock­holm, Umeå, Gö­te­borg, Mal­mö, Lin­kö­ping, Gäv­le och Öre­bro.

In­rikt­ning­en är på barn från 7–14 år och in­ne­hål­let är brett. I var­je num­mer finns ett barn som är hu­vud­per­son, hon el­ler han be­rät­tar om sitt liv och sin var­dag. Det kom­mer att fin­nas sa­gor, både svens­ka och so­ma­lis­ka, ar­tik­lar om djur och na­tur, om fö­re­bil­der och om kän­da per­so­ner och dess­utom pys­sel, se­ri­er och in­sän­da­re.

Via tid­ning­en får lä­sar­na ock­så lä­ra sig histo­ria, un­der

vin­jet­ten ”So­ma­lia förr och nu”. Vis­sa av ar­tik­lar­na finns både på svens­ka och so­ma­lis­ka, och för­kla­ring­en till det är att för­äld­rar­na ska kun­na kom­bi­ne­ra språ­ken, så att det blir lät­ta­re att lä­sa och lä­ra till­sam­mans med bar­nen.

Mu­sa Is­se har själv ska­pat en helt ny teck­nad fi­gur, ett le­jon vid namn Dal­mar, som be­ty­der den re­san­de kil­len. Än så länge bor Dal­mar i So­ma­lia där han är rik och le­ver ett lugnt och lyck­ligt liv, men snart kom­mer nå­got att hän­da ho­nom, av­slö­jar Mu­sa Is­se. Le­jo­net kom­mer att tving­as fly, till Sve­ri­ge.

Att bar­nen själ­va ska va­ra del­ak­ti­ga i tid­ning­ens ska­pan­de är vik­tigt.

– Vi vill att de ska skic­ka in in­sän­da­re och sa­gor, sä­ger Mu­sa Is­se.

Än så länge är tid­ning­en helt unik i sitt slag, det är den förs­ta so­ma­lis­ka tid­ning i nor­ra Eu­ro­pa som vän­der sig till barn.

FOTO: IDA NIL­SING

CHEFRE­DAK­TÖR. Mu­sa Is­se ar­be­tar som mo­dersmåls­lä­ra­re och är chefre­dak­tör för en ny barn­tid­ning på so­ma­lis­ka.

PRE­MIÄR­NUM­RET. Var­je num­mer har ett barn som hu­vud­per­son, hon el­ler han får be­rät­ta om sitt liv och sin var­dag. FOTO: IDA NIL­SING

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.