Han ut­sågs till en Äk­ta Hjäl­te

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Elin Lörnbo

Mår­ten West­berg har star­tat en lö­par­klubb i Akal­la. Ny­li­gen blev han ut­nämnd som ”Äk­ta Hjäl­te” för sitt lö­pa­ren­ga­ge­mang på or­ten. Vi har pra­tat med ho­nom om kär­le­ken till löp­ning och om vil­jan att fö­ra den vi­da­re.

Till­sam­mans med Kis­ta Sports Club har Mår­ten West­berg star­tat lö­par­klub­ben Akal­la Run. Fle­ra da­gar i vec­kan träf­fas ung­do­mar och trä­nar löp­ning till­sam­mans. Det kos­tar ingen­ting och al­la som vill får va­ra med. Mår­ten West­berg finns med som trä­na­re.

– Pro­jek­tet har jag star­tat för att spri­da löp­ning­ens möj­lig­he­ter och po­si­ti­va ef­fek­ter vi­da­re, sä­ger Mår­ten West­berg.

I en tv-se­rie på web­ben hyl­lar spel­bo­la­get Bets­son oli­ka id­rottsen­ga­ge­ra­de eldsjä­lar runt om i lan­det. Mår­ten West­berg är nu en av dem. Ny­li­gen fick han be­sök av fö­re det­ta trestegs­hop­pa­ren och OS-guld­me­dal­jö­ren Christi­an Ols­son, som ut­nämn­de ho­nom till en ”Äk­ta Hjäl­te” för sitt lö­pa­ren­ga­ge­mang i Akal­la.

– Att det jag gör upp­skat­tas är väl­digt kul. Jag älskar löp­ning och att få and­ra att upp­skat­ta spor­ten – spe­ci­ellt i för­or­ten där det in­te är li­ka stort – är be­rö­ran­de, sä­ger Mår­ten West­berg.

Med löp­nings­trä­ning vill Mår­ten West­berg få män­ni­skor att in­te­gre­ras och ha ro­ligt till­sam­mans. Si­do­ef­fek­ter­na kom­mer au­to­ma­tiskt, me­nar han.

– Med löp­ning och id­rott ska­pas bätt­re själv­käns­la och kon­cent­ra­tions­för­må­ga, so­ci­a­la för­må­gor ut­veck­las och ris­ker­na för att ham­na i kri­mi­na­li­tet mins­kas, be­rät­tar han.

Mår­ten kan löp­ning och dess po­si­ti­va ef­fek­ter är för ho­nom ing­en ny­het. Han har ut­ö­vat spor­ten se­dan 1975 och har täv­lat i stör­re de­len av värl­den. Över tio ma­ra­ton­lopp finns ock­så i ba­ga­get. Där­till fick han si­na stu­di­er i USA fi­nan­si­e­ra­de ge­nom just löp­ning – han fick ett sti­pen­di­um tack va­re si­na lö­par­kun­ska­per.

På se­na­re år be­stäm­de han sig för att för­sö­ka spri­da löp­ning­ens möj­lig­he­ter vi­da­re. För sju år se­dan tog han del av en ve­ten­skap­lig stu­die som fast­ställ­de spor­tens po­si­ti­va ef­fek­ter. Då tänk­te han ”nu mås­te jag gö­ra någon­ting”.

Han tog då le­digt från job­bet en gång i vec­kan och åk­te runt och fö­re­läs­te i oli­ka för­orts­sko­lor, där spor­ten en så länge in­te var så stor. Ung­do­mar­na blev in­bjud­na till att föl­ja med och trä­na i hans då­va­ran­de trä­nings­klubb Fred­rik­shov på Ös­ter­malm.

I au­gusti för­ra året läm­na­de han Ös­ter­malmsklub­ben. Nu ges all tid till Akal­la Run.

– Jag vill få bort löp­ning- ens över­klasstäm­pel. Förutom spor­tens si­do­ef­fek­ter vill jag ska­pa gläd­je, bro­ar och kon­tak­ter mel­lan or­ter och män­ni­skor, sä­ger Mår­ten West­berg.

Till­sam­mans med Tensta­kil­len Bi­lal Ca­di­mi hålls ung­doms­trä­ning­ar ute i Akal­la. På ons­da­gar körs tjej­trä­ning och på tors­da­gar är trä­ning­en in­rik­tad mot fot­bolls­spe­la­re.

Nytt för i år är den så kal­la­de ”Löp­ar­bus­sen”. Var­je sön­dags springs en två­tim­mars­run­da runt om i he­la Jär­va­om­rå­det. Pas­set av­slu­tas med bad på Hus­by­ba­det. Till sön­dags­tu­rer­na finns ing­en ål­ders- el­ler ni­vå­gräns. Mår­ten bru­kar bju­da in si­na gam­la lö­par­kom­pi­sar.

– Jag vill att män­ni­skor från oli­ka or­ter lär kän­na varand­ra. Löp­ning är per­fekt för det. När man spring­er i grupp ska­pas en mys­tisk an­knyt­ning. Det är häf­tigt, sä­ger Mår­ten West­berg.

Sön­dags­pas­sen är gjor­da för att kun­na kö­ras både av ny­bör­ja­re och elit­lö­pa­re. Så sent som i sön­dags fanns bland and­ra en ti­o­å­ring, 80-åring och fak­tiskt ta­get en världs­mäs­ta­re med och sprang. För var­je vec­ka ökar an­ta­let del­ta­ga­re och nu ska ung­doms­trä­ning­en star­ta i både Tens­ta och Rin­ke­by.

– Att fler och fler lär kän­na spor­ten är fan­tas­tiskt. Det finns ing­et bätt­re än att se ge­men­sam gläd­je och ut­veck­ling hos and­ra män­ni­skor, sä­ger Mår­ten West­berg.

Med löp­ning och id­rott ska­pas bätt­re själv­käns­la och kon­cent­ra­tions­för­må­ga.

FOTO: ÄK­TA HJÄL­TAR/BETS­SON

HJÄL­TE. OS-stjär­nan Christi­an Ols­son kom till Akal­la för att ut­näm­na Mår­ten West­berg till en Äk­ta Hjäl­te.

FOTO: PRIVAT

LÖP­AR­BUS­SEN. På löp­ar­bus­sens sön­dags­pass spring­er grup­pen runt om i Jär­va, där­ibland för­bi Hjuls­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.