Vi i Kis­ta i stor gransk­ning – Vad är egent­li­gen ett ”so­ci­alt an­svars­ta­gan­de” fas­tig­hets­bo­lag?

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

Al­la fas­tig­hets­bo­lag som vi har haft kon­takt med i Jär­va kal­lar sig ”so­ci­alt an­svars­ta­gan­de”, men ex­akt vad det in­ne­bär finns det många oli­ka åsik­ter om. Räc­ker det att spons­ra läx­hjäl­pen, el­ler krävs det mer? Vad an­ser du?

I au­gusti för­ra året be­sök­te Stock­holms fi­nans­bor­gar­råd Ka­rin Wann­gård (S) Tens­ta och Victoria park som äger hy­res­hu­sen vid Hyp­pinge­plan och Ri­singe­plan.

Victoria park är ba­se­ra­de i Mal­mö och äger fas­tig­he­ter i Mal­mö, Gö­te­borg och Tens­ta. De mark­nads­för sig som ett so­ci­alt an­svars­ta­gan­de fas­tig­hets­bo­lag för att de an­stäl­ler lång­tids­ar­bets­lö­sa från om­rå­det som bo­vär­dar.

I de­cem­ber pub­li­ce­ra­de Kvälls­pos­ten en gransk­ning av Victoria park, där de be­skrev en si­tu­a­tion med hy­res­gäs­ter som fry­ser och and­ra som får stå för fas­tig­hets­sköt­sel för en li­ten er­sätt­ning – sam­ti­digt som ägar­na tjä­nar mil­jo­ner tack va­re fö­re­ta­gets so­ci­a­la profil.

Victoria parks VD sva­ra­de på vå­ra frå­gor, han sa bland an­nat att någ­ra hy­res­gäs­ter fått en viss hy­res­ra­batt för att de ta­git på sig att ge­nom­fö­ra vis­sa tjäns­ter, som ex­em­pel­vis trapp­hus­städ­ning, men att de in­te va­rit an­ställ­da.

En frå­ga är emel­ler­tid om Victoria park är bätt­re el­ler säm­re än nå­gon an­nan fas­tig­hets­ä­ga­re i Jär­va. Al­la fas­tig­hets­bo­lag som vi har kon­tak­tat kal­lar sig so­ci­alt an­svars­ta­gan­de, både de pri­va­ta och de all­män­nyt­ti­ga. Vad de me­nar med so­ci­alt an­svar va­ri­e­rar dock.

De van­li­gas­te sva­ren är att de spons­rar läxhjälp, ar­be­tar mot ska­de­gö­rel­se och er­bju­der som­mar­jobb till unga. Ing­en sva­rar att so­ci­alt an­svars­ta­gan­de är att se till att hål­la hy­ror­na ne­re, så att ing­en ska be­hö­va kän­na oro för att in­te kun­na bo kvar.

Gra­flunds (ägs av Car­ne­gie) som för­val­tar fas­tig­he­ter i Hus­by sva­rar att de läg­ger tre mil­jo­ner per år på sitt so­ci­a­la an­svars­ta­gan­de – sam­ti­digt kun­de man ny­li­gen lä­sa i Da­gens In­du­stri att Car­ne­gi­es VD lå­nat en halv mil­jard för att kö­pa en pri­vatjet.

Bland de Jär­va­bor som vi har pra­tat med går åsik­ter­na isär om vad som gör ett fas­tig­hets­bo­lag so­ci­alt an­svars­ta­gan­de. En sa att de bor­de byg­ga mind­re och spa­ra gröny­tor, en an­nan öns­ka­de ord­nings­vak­ter och över­vak­nings­ka­me­ror, och en tred­je tyck­te att de bor­de föl­ja etis­ka rikt­lin­jer på fle­ra om­rå­den, och att de rikt­lin­jer­na bor­de skri­vas till­sam­mans med hy­res­gäs­ter­na.

En som in­te har sva­rat på vå­ra frå­gor är Ka­rin Wann­gård (S), allt­så fi­nans­bor­gar­rå­det som i hös­tas be­sök­te Victoria park i Tens­ta. Vid fle­ra till­fäl­len har vi sökt hen­ne för att stäl­la två frå­gor:

1. Hur skul­le du de­fi­ni­e­ra ett ”so­ci­alt an­svars­ta­gan­de fas­tig­hets­bo­lag”? och 2. På vil­ket sätt tyc­ker du att Victoria park le­ver upp till det?

Så länge de frå­gor­na in­te be­sva­ras kan so­ci­alt an­svars­ta­gan­de fak­tiskt be­ty­da pre­cis vad som helst.

Här ne­dan har vi listat fas­tig­hets­ä­gar­nas svar. Läs! Och låt oss gär­na ve­ta hur du tyc­ker att fas­tig­hets­ä­gar­na i Jär­va le­ver upp till sitt so­ci­a­la an­svar.

Ida Nil­sing

De bor­de byg­ga mind­re och spa­ra gröny­tor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.