1. 2.

Vi i Kista - - NYHETER -

Som all­män­nyt­tigt bo­stads­bo­lag stöd­jer vi kom­mu­nen in­om om­rå­de­na stads­ut­veck­ling, bo­stads­för­sörj­ning och bo­stads­so­ci­a­la frå­gor. Stock­holms­hem för­med­lar lä­gen­he­ter till sär­skil­da grup­per, ex­em­pel­vis ung­doms­lä­gen­he­ter. Vi till­han­da­hål­ler även för­söks- och trä­nings­lä­gen­he­ter till per­so­ner som är i be­hov av sär­skilt stöd i sitt bo­en­de el­ler har ett re­ha­bi­li­te­rings­be­hov som gör att de in­te på egen hand blir god­kän­da som första­hands­hy­res­gäs­ter.

3.

Vi sam­ar­be­tar tätt med po­lis, stadsdelsförvaltning, and­ra fas­tig­hets­bo­lag, ak­ti­va för­e­ning­ar i om­rå­det och na­tur­ligt­vis med bo­en­de. Vi är med­lem­mar i Fas­tig­hets­ä­ga­re Jär­va och ar­be­tar i för­e­ning­en för att ska­pa ar­bets­till­fäl­len med lo­kal re­kry­te­ring, öka trygg­he­ten samt mark­nads­fö­ra Jär­va i en po­si­tiv an­da. Un­der årens lopp har vi även del­ta­git i bo­en­de­di­a­lo­ger i om­rå­det. För 2016 har vi ett an­tal kon­kre­ta ak­ti­vi­te­ter in­pla­ne­ra­de: • Spons­ring av Va­salunds fot­bolls­sko­la. • Stöt­ta lo­kalt en­ga­ge­ra­de grup­per, ex­em­pel­vis natt

vand­ring i om­rå­det. • Till­sam­mans med sam­ar­bets­part­ners möj­lig­gö­ra ar

bets­mark­nads­sats­ning­ar. • I sam­band med upp­rust­ning av vå­ra går­dar sat­sar vi på oli­ka ak­ti­vi­te­ter med in­rikt­ning på so­ci­al håll­bar­het. Un­der 2016 pla­ne­rar vi att ge­nom­fö­ra en od­lings­kurs för bo­en­de och ha en biku­pa på om­rå­det.

4.

Stock­holms­hem är ett all­män­nyt­tigt bo­lag och vår verk­sam­het ska på oli­ka sätt ska­pa vär­de för vå­ra hy­res­gäs­ter och för bo­la­get. Kost­na­der för in­sat­ser kring so­ci­alt an­svars­ta­gan­de kan där­för ge oli­ka re­sul­tat och ef­fekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.