1.

Vi i Kista - - NYHETER -

Ja vi är starkt so­ci­alt en­ga­ge­ra­de i de om­rå­den vi ver­kar i.

2.

Det är ett äk­ta ge­nu­int en­ga­ge­mang från sto­ra de­lar av vår per­so­nal på samt­li­ga ni­vå­er. För att lyc­kas in­om de ak­tu­el­la om­rå­de­na så krävs ett so­ci­alt en­ga­ge­mang. Vik­tigt är att byg­ga lång­sik­ti­ga nät­verk, att ver­ka till­sam­mans med kom­mu­nen, stads­dels­nämn­der (tjäns­te­män och po­li­ti­ker), för­e­ning­ar, or­ga­ni­sa­tio­ner, bo­en­de, fö­re­ta­ga­re, övri­ga fas­tig­hets­ä­ga­re mm för att till­sam­mans ut­veck­la om­rå­de­na till­sam­mans.

3.

Ett ax­plock: När vi tog över fas­tig­he­ter­na i Rin­ke­by och Tens­ta lät vi 28 ung­do­mar från Rin­ke­by/Tens­ta må­la om vå­ra hus ut­vän­digt. Vi tar in som­mar­job­ba­re och prak­ti­kan­ter från vå­ra om­rå­den. Vi hjäl­per för­e­ning­ar och or­ga­ni­sa­tio­ner på oli­ka sätt, ger för­ut­sätt­ning­ar för ak­ti­vi­te­ter och spons­ring till för­e­ning­ar. Vi spons­rar en som­mar­fot­bollscup. Vi sub­ven­tio­ne­rar hy­ror till spe­ci­fi­ka för­e­ning­ar in­om id­rott och so­ci­alt en­ga­ge­mang. Fast­Part­ner är med­lem­mar i både Rin­ke­by-Kistas och Spånga-Tenstas Brotts­före­byg­gan­de råd och i sty­rel­sen för för­e­ning­en Fas­tig­hets­ä­ga­re i Jär­va.

4.

Det kanske in­te di­rekt är mät­bart vinst­mäs­sigt. Men en­ga­ge­mang­et ska­par ett för­tro­en­de och sta­bi­li­tet in­om om­rå­det vil­ket ger ”ring­ar på vatt­net” för en bätt­re eko­no­mi för vå­ra hy­res­gäs­ter och för oss. Vi har se­dan vi till­träd­de 2011 sett en po­si­tiv ut­veck­ling in­om vårt fas­tig­hets­be­stånd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.