1 & 2.

Vi i Kista - - NYHETER -

Vå­ra fas­tig­hets­vär­dar kän­ner många av hy­res­gäs­ter­na. En del hy­res­gäs­ter är en­sam­ma och ibland kan en felan­mä­lan av till ex­em­pel en drop­pan­de kran hand­la om att de mest vill ha en prat­stund. Ett an­nat gott ex­em­pel är fas­tig­hets­vär­den som hjälp­te en hy­res­gäst att gå till apo­te­ket.

Vi har tre fas­tig­hets­vär­dar, med en egen ex­pe­di­tion, som ar­be­tar hel­tid med vå­ra fas­tig­he­ter i om­rå­det. Det gör att de he­la ti­den syns och kan hål­la ef­ter i och kring fas­tig­he­ter­na. Vi har märkt att ju mer vi ser till att hål­la bo­en­de­mil­jö­er­na snyg­ga och he­la, desto mer må­na blir hy­res­gäs­ter­na att ock­så en­ga­ge­ra sig. Olov Lind­gren in­går i Jär­va Fas­tig­hets­ä­ga­re som en­ga­ge­rar sig bland an­nat i brotts­före­byg­gan­de åt­gär­der och sam­ar­be­tar med po­li­sen. Till som­ma­ren pla­ne­rar vi att an­stäl­la två ung­do­mar från om­rå­det för att som­mar­job­ba.

3.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.