4.

Vi i Kista - - NYHETER -

He­la vår verk­sam­het byg­ger på att tän­ka håll­bart. Vi väl­jer hög kva­li­tet i all vår in­te­ri­ör och ex­te­ri­ör som vi un­der­hål­ler kon­ti­nu­er­ligt. Vi har haft pro­blem med ska­de­gö­rel­se men när vi vi­sat att vi så fort nå­got går sön­der re­pa­re­rar det, har ska­de­gö­rel­sen till slut upp­hört där. Som att det go­da har vun­nit över det on­da kan man sä­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.