MER Mitt 164

Vi i Kista - - KULTUR -

164” är en två vec­kor lång fes­ti­val som vän­der sig till barn och unga Jär­va. Nam­net kom­mer från de förs­ta siff­ror­na i post­num­ret i om­rå­det, 164. Ar­ran­gö­rer är Par­si­an IF. Fes­ti­va­len kom­mer att va­ra helt gra­tis.

leds av Sha­hin Sha­ba­ni, ord­fö­ran­de i Par­si­an IF, och har har i sin tur ut­sett fy­ra ar­bets­le­da­re: Sha­h­ram, Sha­ba­ni, Ar­min Iran­pak, Philip O’Con­nor och Fahd Luyom­bya

” MITT

AR­BE­TET

är in­te be­stämd än, men an­ting­en fäl­tet vid Hus­by gård el­ler i Akal­la by, tid­punk­ten blir i ju­li, ef­ter ra­ma­dan.

PLAT­SEN

kom­mer från All­män­na arvs­fon­den, samt stöd från kul­tur­för­valt­ning­en och idrotts­för­valt­ning­en.

127” är en sek­tion i för­e­ning­en KFUM-JKS och be­står i de oli­ka pro­jek­ten 127-fes­ti­va­len, Mitt 127 Sko­la, Mitt 127 De­mo­kra­ti och ung­doms­grup­per­na Mitt 127 Young och Mitt 127 Sis­ters.

byg­ger på del­ak­tig­het där ung­do­mar i Skär­hol­men till­sam­mans ut­för allt ar­be­te med led­ord som sam­ver­kan, ut­veck­ling och ge­men­skap.

har spri­dit sig över lan­det. I Ang­e­red i Gö­te­borg finns Mitt 424, som ha­de sin förs­ta fes­ti­val för­ra året och i Bot­kyr­ka hop­pas Mitt 145 star­ta i som­mar. Dä­re­mot käm­par Mitt 127 nu med ny fi­nan­sie­ring ef­tersom det treå­ri­ga stö­det från All­män­na arvs­fon­den nu är slut.

” MITT

PRO­JEK­TET

KON­CEP­TET

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.