För­äld­ra­träf­far star­tar

Vi i Kista - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

En ny se­rie träf­far för ton­års­för­äl­der som of­ta ham­nar i kon ikt och bråk med si­na barn star­tar i Rin­ke­by tors­dag den 10 mars kloc­kan 17:30 – 20:00.

Träf­far­na föl­jer ut­bild­nings­pro­gram­met Ko­met, en kurs som ger prak­tis­ka verk­tyg för att få det att fun­ge­ra bätt­re hem­ma. Träf­far­na sker i grupp till­sam­mans med and­ra för­äld­rar och två ut­bil­da­de grupple­da­re.

Läs mer om pro­gram­met på stock­holm.se/fa­mil­je­hu­set

Träf­far­na byg­ger på ak­tivt del­ta­gan­de och in­ne­hål­ler ex­em­pel på var­dag­li­ga si­tu­a­tio­ner, dis­kus­sio­ner och idéer på hur man kan be­mö­ta sin ton­å­ring. In­ne­hål­let är in­rik­tat på att se möj­lig­he­ter och lös­ning­ar.

Grup­pen träf­fas åt­ta gång­er samt vid en upp­följ­ning.

Väl­kom­men med frå­gor och in­tres­se­an­mä­lan till grupple­da­re John­ny Men­do­za, te­le­fon 08-508 01 119.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.