Dags att no­mi­ne­ra till Nel­son Man­de­la-pri­set

Vi i Kista - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Pri­set, som har de­lats ut se­dan 1998, blir var­je år en på­min­nel­se om att det görs fan­tas­tis­ka in­sat­ser för att ska­pa mö­tes­plat­ser mel­lan nya och eta­ble­ra­de stock­hol­ma­re. No­mi­ne­ring­en kan gäl­la en en­skild per­son, en ar­bets­grupp, ett pro­jekt, en in­sti­tu­tion el­ler en för­e­ning som är verk­sam i Stock­holms stad. Pris­sum­man är 50 000 kro­nor och de­las ut på na­tio­nal­da­gen den 6 ju­ni. No­mi­ne­ra di­rekt på stock­holm.se/ nel­son­man­de­la­pri­set mel­lan 1 och 31 mars, el­ler följ oss på fa­ce­book.com/ nel­son­man­de­la­pri­set

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.