Ny fes­ti­val till Hus­by el­ler Akal­la by

Re­dan när brö­der­na Sha­ba­ni star­ta­de Par­si­an IF för tre år se­dan ha­de de en tyd­lig vi­sion som hand­la­de om att gö­ra nå­got för om­rå­det och för sam­häl­let. I som­mar kom­mer klub­ben att ar­ran­ge­ra en två vec­kor lång fes­ti­val för barn och unga i Jär­va: ”Mitt 164”.

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

Fes­ti­va­lens kon­cept är väl känt i Sö­derort där ”Mitt 127” loc­kar över 20 000 ung­do­mar var­je som­mar. Den här som­ma­ren på­gick fes­ti­va­len i sex vec­kor i Vår­berg, Bredäng och Skär­hol­men, och er­bjöd oli­ka slags ak­ti­vi­te­ter in­om id­rott och kul­tur, samt kon­ser­ter med en rad av Sve­ri­ges störs­ta hip­hop-stjär­nor.

Nu i som­mar tar Par­si­an IF det fram­gångs­ri­ka kon­cep­tet till Jär­va, men här blir det ”Mitt 164”, och en två vec­kor lång fes­ti­val, till att bör­ja med.

– Nu ska vi gö­ra nå­got or­dent­ligt med kon­ser­ter, upp­trä­dan­den, fot­bollstur­ne­ring, bas­ket­tur­ne­ring och vad som helst som de unga är in­tres­se­ra­de av, sä­ger Sha­hin Sha­ba­ni.

Prin­ci­pen är ”av unga, för unga”, så unga män­ni­skor ska va­ra en­ga­ge­ra­de i upp­läg­get. Förutom att er­bju­da fest­lig­he­ter och en mas­sa oli­ka ak­ti­vi­te­ter, in­om sport, kul­tur och mu­sik – så kom­mer fes­ti­va­len att er­bju­da ar­bets­till­fäl­len till Jär­vas unga. De hop­pas på att kun­na sys­sel­sät­ta mel­lan 150

och 200 fe­ri­e­an­stäl­la, som får som­mar­jobb via kom­mu­nen, för att ar­be­ta med fes­ti­va­len.

Vad ska de gö­ra? – Allt. Och de kom­mer att bli pro­jekt­led­da av li­te äld­re kil­lar och tje­jer som i sin tur har hand­le­da­re, sä­ger Sha­hin Sha­ba­ni.

Till ”Mitt 127” hör fle­ra and­ra kon­cept, som ”Mitt 127 Sko­la” och ”Mitt 127 De­mo­kra­ti”, nå­got som kan bli ak­tu­ellt i Jär­va på sikt. I Bredäng­en/ Skär­hol­men/ Vår­berg finns dess­utom en vin­ter­fes­ti­val som pre­cis har av­slu­tats. En­ligt brö­der­na så kom­mer det att bli en vin­ter­fes­ti­val i Jär­va ock­så, men just nu är det fo­kus på som­ma­ren. Se­na­re hop­pas de på att ut­ö­ka till post­num­mer­om­rå­det 163, allt­så Rin­ke­by, Tens­ta, Hjuls­ta, ock­så.

Ex­akt var fes­ti­val­plat­sen ska va­ra är in­te klart än, men för­hopp­nings­vis blir det bakom Hus­by där det finns ett stort fält, sä­ger de, el­ler i Akal­la by.

Tid­punk­ten är be­stämd till ju­li, ef­ter ra­ma­dan.

Trots att målgruppen är barn och unga, så hop­pas de att det blir en vinst för al­la i Jär­va. På söd­ra si­dan av stan har fes­ti­va­len fått fle­ra po­si­ti­va ef­fek­ter.

– Ska­de­gö­rel­se i om­rå­det mins­ka­de ra­di­kalt och re­sul­te­ra­de i att man har fått ett myc­ket lug­na­re om­rå­de vad gäl­ler brotts­lig­het och för­stö­rel­se, sä­ger Sha­hin Sha­ba­ni.

Det här ver­kar ju va­ra en jät­te­bra grej, var­för har det in­te fun­nits ti­di­ga­re?

– Det har in­te va­rit någ­ra som va­rit in­tres­se­ra­de av att ta tag i det, men al­la sä­ger att det här är nå­got som sak­nas i om­rå­det, sä­ger Sha­hin.

Fler för­e­ning­ar i Jär­va har vi­sat in­tres­se för kon­cep­tet.

– Ge­nom fes­ti­va­len hop­pas vi att få klub­bar­na att ar­be­ta till­sam­mans för om­rå­dets skull, sä­ger Sha­h­ram Sha­ba­ni.

– Det finns fö­re­bil­der och eldsjä­lar i al­la klub­bar­na,

men tänk dig att ha al­la till­sam­mans i sam­ma fo­rum och vad vi kan gö­ra då! fort­sät­ter Sha­hin Sha­ba­ni.

Hur ska ni eta­ble­ra fes­ti­va­len på sikt? – Ge­nom att gö­ra ett bra förs­ta in­tryck, att tro på det här – och när man av­slu­tat

den så ska man re­dan läng­ta till näs­ta fes­ti­val. Ni job­bar bå­da hel­tid och gör det här på fri­ti­den, hur hin­ner ni?

– Brin­ner man för nå­got så är det värt att läg­ga ner den ti­den, sä­ger Sha­hin Sha­ba­ni.

Ida Nil­sing

Det finns fö­re­bil­der

och eldsjä­lar i al­la klub­bar­na.

FOTO: IDA NIL­SING

AR­RAN­GÖ­RER. Brö­der­na Sha­h­ram och Sha­hin Sha­ba­ni ska i som­mar ar­ran­ge­ra en två vec­kor lång barn- och ung­doms­fes­ti­val i Jär­va.

FOTO: IDA NIL­SING

AR­RAN­GÖ­RER. Brö­der­na Sha­h­ram och Sha­hin Sha­ba­ni har grun­dat Par­si­an IF som i som­mar kom­mer att ar­ran­ge­ra en två vec­kor lång barn- och ung­doms­fes­ti­val i Jär­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.