Det Per­fek­ta Li­vet

Vi i Kista - - HEJ KISTA - Pau­li­ne Cederblad Re­por­ter

So­ci­a­la me­di­er fun­ge­rar i dag som ett skylt­föns­ter för Det Per­fek­ta Li­vet. Du kan helt an­pas­sa hur ditt flö­de ska se ut. San­no­likt föl­jer du åt­minsto­ne ett an­tal per­so­ner som in­spi­re­rar dig på ett el­ler an­nat sätt i din var­dag.

I min värld be­står det här flö­det av en en­da rö­ra av styr­kelyft­stäv­ling­ar, cross­fit­pass, nyt­ti­ga mål­ti­der och hur­ti­ga mor­gon­pro­me­na­der. ”Al­la” tycks plöts­ligt va­ra myc­ket mer ef­fek­ti­va än jag. Åt­minsto­ne om jag jäm­för mig själv med en ihop­klum­pad bild av 50 and­ra per­so­ners dag­li­ga åstad­kom­man­den. Och det är gans­ka lätt hänt.

Jag gis­sar att häl­so­ång­es­ten har ökat i rask takt med so­ci­a­la me­di­ers fram­fart. Vi jäm­för oss med allt och al­la i jak­ten på ett bätt­re väl­må­en­de. När vi gör det tap­par vi bort he­la po­äng­en.

Häl­sa hand­lar om så myc­ket mer än an­tiox­i­dantri­ka smoot­hi­es och spin­ning­pass. Det hand­lar om att va­ra här och nu och mins­ka stres­sen. Att ha en stark, pigg och frisk kropp som kan bä­ra dig ge­nom li­vet. Li­te in­spi­ra­tion till det hop­pas vi att du hit­tar i det här te­ma­num­ret – häl­sa och skön­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.