Gra­flunds

Jo­nas Hag­ström, re­gi­on­chef

Vi i Kista - - NYHETER -

1. Ja, vi läg­ger myc­ket re­sur­ser på det­ta. 2. Vi vill vär­na om vå­ra fas­tig­he­ter. Vi har pro­blem med ska­de­gö­rel­se och in­brott. Man be­hö­ver va­ra när­va­ran­de i så­da­na här om­rå­den.

3. Vi har an­ställt fem per­so­ner som ba­ra ar­be­tar med trygg­het och upp­sö­kan­de verk­sam­het. Vi sam­ar­be­tar med Djur­går­den hockey i Hus­by och är hu­vud­spon­sor till Va­salunds fot­bolls­sko­la i Söd­ra Jär­va.

4. De an­ställ­da och spons­ring­en kos­tar un­ge­fär tre mil­jo­ner kro­nor var­je år, men tan­ken är att vi ska tjä­na in peng­ar­na ge­nom mins­kad ska­de­gö­rel­se och ned­skräp­ning. Det är ett sätt att spa­ra peng­ar lång­sik­tigt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.