Fa­mil­je­bo­stä­der

Mia Ves­ter Carls­son, kom­mu­ni­ka­tör

Vi i Kista - - NYHETER -

1. Vi be­trak­tar oss ab­so­lut som ett so­ci­alt an­svars­ta­gan­de fas­tig­hets­bo­lag.

2. Fa­mil­je­bo­stä­der har in­te ba­ra an­svar för att hy­res­gäs­ter­nas hem är be­läg­na i tryg­ga, välsköt­ta och at­trak­ti­va fas­tig­he­ter. Vi har ock­så ett upp­drag från Kom­mun­full­mäk­ti­ge att ut­veck­la de om­rå­den där vi har vå­ra fas­tig­he­ter och med­ver­ka till att ska­pa den fram­ti­da sta­den.

3. Ett ex­em­pel på ut­veck­lings­ar­be­te är den nya han­dels­plat­sen Rin­ke­by­strå­ket som vi ut­veck­lar nu. Förutom att vi vill bi­dra till en ska­pa en le­van­de stads­del ökar vi sä­ker­he­ten och trygg­he­ten ge­nom att bland an­nat byg­ga nya gång- och cy­kel­bro­ar och byg­ga om över­gångs­stäl­len. Fa­mil­je­bo­stä­der har ock­så ett brett so­ci­alt en­ga­ge­mang, ett ex­em­pel är det stöd som vi un­der fle­ra år har gett till Läxhjälp i Rin­ke­by­sko­lan. Bo­la­get med­ver­kar även till att unga i Stock­holm får som­mar­jobb.

4. Det so­ci­a­la an­svars­ta­gan­det ser vi in­te som ett ställ­nings­ta­gan­de ut­an det är ett av vå­ra kärn­upp­drag som kom­mu­nalägt bo­stads­bo­lag. Vi kopp­lar in­te det­ta upp­drag till bo­la­gets vinst i mo­ne­tä­ra ter­mer, ut­an vet att det gag­nar kom­mu­nen som hel­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.