Ei­nar Matts­son

Björn Schen­holm Rist­borg

Vi i Kista - - NYHETER -

1. Ja. 2. Som le­ve­ran­tör av en så cen­tral tjänst som bostäder är det klokt att bi­dra till tryg­ga­re om­rå­den – det är vad vå­ra hy­res­gäs­ter ef­ter­frå­gar, då får vi be­hål­la vå­ra hy­res­gäs­ter och de blir mer räd­da om sin bo­stad. Det in­ne­bär ock­så att man mås­te va­ra med­ve­ten om var man fak­tiskt kan gö­ra skill­nad och vad som är stödin­sat­ser som lå­ter bra men in­te ger en ef­fekt.

3. Vi gör li­te oli­ka in­sat­ser till ex­em­pel har vi till­sam­mans med BRÅ, po­li­sen och stads­dels­för­valt­ning­en gjort trygg­hets­vand­ring­ar och vi stöd­jer Läx­hjäl­pen i om­rå­det, men det vik­ti­gas­te är att vi skö­ter fas­tig­he­ter­na, om­rå­det och har en di­a­log med hy­res­gäs­ter­na. Tryg­ga­re och so­ci­alt star­ka­re bo­stads­om­rå­den upp­står in­te med sto­ra på­kos­ta­de pro­jekt ut­an är ett ar­be­te som mås­te gö­ras i var­da­gen i det lil­la.

4. Det är svårt att sva­ra ex­akt men vi vet att hy­res­gäs­ter­na all­tid pe­kar ut trygg­het som en vik­tig fak­tor. Där­för kan en fas­tig­hets­ä­ga­re som är mån om si­na hy­res­gäs­ter och fas­tig­he­ter kan hål­la ne­re kost­na­der­na för ex­em­pel­vis om­flytt­ning och ska­de­gö­rel­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.