Ny ener­gis­mart tek­nik vär­mer och ky­ler Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern

Vi i Kista - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern rym­mer myc­ket av sta­dens kul­tur­ut­bud och många av te­a­ter­sce­ner­na och ut­ställ­ning­ar­na krä­ver ljud- och ljus­tek­nik som av­ger myc­ket vär­me. Det in­ne­bär att fas­tig­he­ten har ett kyl­be­hov året om.

Med ny tek­nik kan över­skotts­vär­men åter­vin­nas och fas­tig­he­ten blir ock­så själv­för­sör­jan­de med för­ny­el­se­bar ky­la un­der sju må­na­der per år. Ener­gi­be­spa­ring­en mot­sva­rar 10 pro­cent av fas­tig­he­tens to­ta­la ener­gi­an­vänd­ning, el­ler en mil­jon kro­nor år­li­gen.

Sats­ning­en in­går som en del av fas­tig­hets­kon­to­rets stra­te­gi att åter­vin­na re­dan pro­du­ce­rad ener­gi.

Läs mer på stock­holm.se/ kli­mats­mar­ta­s­tock­holm

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.