På varsin si­da om ka­me­ran

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ole-Jör­gen Pers­son (M), vice ord­fö­ran­de Spånga-Tens­ta stads­dels­nämnd

Så­väl Tens­ta cent­rum som Spånga sta­tion är hårt brotts­be­las­ta­de om­rå­den. Här är ock­så just de de­lar av vår stads­del där män­ni­skor upp­le­ver störst obe­hag och räds­la för att ut­sät­tas för brott.

Awad Her­si och Mil­jö­par­ti­et fort­sät­ter sitt kors­tåg mot ut­ö­kad ka­me­raö­ver­vak­ning i Spånga-Tens­ta. Han är in­te ba­ra emot ka­me­ror. Hans par­ti vill hel­ler in­te ha fler po­li­ser el­ler sträng­a­re straff. Då blir det in­te så myc­ket kvar av kon­kre­ta åt­gär­der för att mins­ka brotts­lig­he­ten. I stäl­let blir det ett fromt öns­ke­mål om att fler mö­tes­plat­ser, mer de­mo­kra­ti­peng­ar och nå­gon en­sta­ka graf­fiti­vägg ska lö­sa pro­ble­men.

I bäs­ta fall är det na­ivt. I grun­den är det anings­löst.

Det finns ing­en som på­står att ka­me­raö­ver­vak­ning skul­le va­ra det en­da som mins­kar kri­mi­na­li­te­ten och ökar trygg­he­ten. Dä­re­mot är ka­me­raö­ver­vak­ning en vik­tig del i ar­be­tet med att öka trygg- he­ten för med­bor­gar­na i vår stads­del. Ka­me­ror ökar män­ni­skors upp­lev­da trygg­het och bi­drar till att öka po­li­sens för­må­ga att kla­ra upp brott. Ser man dess­utom till de tun­nel­ba­nesta­tio­ner som har ka­me­raö­ver­vak­ning har brotts­lig­he­ten där mins­kat med 25 pro­cent. Det­ta är fak­ta.

Så­väl Tens­ta cent­rum som Spånga sta­tion är hårt brotts­be­las­ta­de om­rå­den. Här är ock­så just de de­lar av vår stads­del där män­ni­skor upp­le­ver störst obe­hag och räds­la för att ut­sät­tas för brott. Där­för är det ock­så just här som ka­me­ror be­hövs. Vi mo­de­ra­ter kom­mer fort­sät­ta ar­be­tet för att des­sa två plat­ser ska få ka­me­raö­ver­vak­ning en­ligt po­li­sens öns­ke­mål, sam­ti­digt som vi fort­sät­ter ar­be­tet för att po­li­sen ska bli mer när­va­ran­de i Spånga-Tens­ta.

Vi har dess­utom med­bor­gar­na med oss. Ett stort an­tal med­bor­ga­re, po­li­sen och det lo­ka­la nä­rings­li­vet tyc­ker al­la att fler ka­me­ror är en bra idé. Vi mo­de- ra­ter vill kom­bi­ne­ra det med fler syn­li­ga, lo­kalt för­ank­ra­de po­li­ser, bätt­re fö­re­byg­gan­de åt­gär­der och fler so­ci­al­ar­be­ta­re i tjänst ut­om kon­tors­tid. Det är ge­nom så­da­na åt­gär­der vi gör någon­ting kon­kret för att mins­ka brotts­lig­he­ten i en av Stock­holms mest brotts­ut­sat­ta stads­de­lar.

Ge­nom sitt age­ran­de svi­ker Awad Her­si och Mil­jö­par­ti­et med­bor­gar­na i Spånga-Tens­ta. Det är näm­li­gen en­bart kri­mi­nel­la som tjä­nar på att po­li­sens för­må­ga att lö­sa brott mins­kas. Awad Her­si vill in­te gö­ra om Spång­aTens­ta till en ”öp­pen an­stalt” har han för­kla­rat. Nej, det vill såklart in­te jag hel­ler. Men ge­nom ut­ö­kat ka­me­raö­ver­vak­ning vill jag och mo­de­ra­ter­na se till att fler brotts­ling­ar i vårt om­rå­de ham­nar på slu­ten an­stalt.

Det är i grun­den skill­na­den mel­lan vå­ra två par­ti­er.

”Ett stort an­tal med­bor­ga­re, po­li­sen och det lo­ka­la nä­rings­li­vet tyc­ker al­la att fler ka­me­ror är en bra idé.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.