Hur sann är hem­lig po­lis­rap­port om Hus­by, Rin­ke­by och Tens­ta – Vi i Kis­ta har grans­kat

Fle­ra upp­gif­ter ur en hem­lig po­lis­rap­port om Tens­ta, Rin­ke­by och Hus­by som Af­ton­bla­det pub­li­ce­rat kan in­te styr­kas. Det sak­nas bland an­nat be­lägg för på­stå­en­det att ”få vå­gar be­sö­ka Hus­by cent­rum ef­ter kloc­kan 17”. Än­då tyc­ker Niclas An­ders­son, po­lis­che

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Pa­trik Ek­ström pa­trik.ek­strom@di­rekt­press.se 070-78 72 074

”Få vå­gar be­sö­ka Hus­by cent­rum ef­ter kloc­kan 17 då de kri­mi­nel­la tar över och nar­ko­tika­för­sälj­ning­en bör­jar.” Det är ett av fle­ra på­stå­en­den om Hus­by, Rin­ke­by och Tens­ta som tid­ning­en Af­ton­bla­det pub­li­ce­ra­de i bör­jan av feb­ru­a­ri i en ar­ti­kel som ha­de ru­bri­ken ”Stock­holms läns far­li­gas­te om­rå­den”.

Upp­gif­ter­na sägs kom­ma från en hem­lig po­lis­rap­port.

Fle­ra bo­en­de i om­rå­det har re­a­ge­rat starkt på upp­gif­ter­na.

”He­la min le­van­de livs­tid har ut­spe­lats i det­ta om­rå­de, och jag kan in­te iden­ti­fi­e­ra min ort i ovanstå­en­de be­skriv­ning”, skri­ver till ex­em­pel vår egen krönikör Me­lo­dy Fars­hin som bor i Hus­by.

Så här skri­ver Metros ko­lum­nist Evyn Re­dar som ock­så bor i Hus­by: ”… få vå­gar be­sö­ka Hus­by cent­rum ef­ter klock

an 17… Jag stan­nar upp och lä­ser om en och sam­ma me­ning fle­ra gång­er in­nan jag bris­ter ut i skratt. Det­ta mås­te va­ra ett skämt? Nå­got iro­niskt? Men jag har fel.”

Vi har kon­trol­le­rat på­stå­en­de­na med Niclas An­ders­son som är po­lis­chef i Jär­va och en av fle­ra som har bi­dra­git med upp­gif­ter till rap­por­ten som ta­gits fram av Na­tio­nel­la ope­ra­ti­va av­del­ning­en (NOA). Han an­ser att den ge­ne­rellt ger en rätt­vis bild av om­rå­det.

– Jag skul­le vil­ja sä­ga att rap­por­ten är gans­ka väl­grun­dad.

När vi går in på dju­pet så fram­kom­mer att fle­ra av upp­gif­ter­na dock är svå­ra att be­läg­ga (se fak­taru­ta). På­stå­en­det att ”få vå­gar be­sö­ka Hus­by cent­rum ef­ter kloc­kan 17 då de kri­mi­nel­la tar över och nar­ko­tika­för­sälj­ning­en bör­jar” kan till ex­em­pel in­te styr­kas.

– Det är fle­ra som ut­tryc­ker oro, men vi kan in­te sä­ga att vi har gjort en forsk­nings­rap­port där vi gått ut och ställt frå­gor till bo­en­de och fått sta­tis­tiskt sä­ker­ställ­da svar, sä­ger Niclas An­ders­son.

Har Af­ton­bla­det tol­kat er fel?

– Nej, det kan jag in­te sä­ga och det kanske står så i rap­por­ten.

När jag kon­trol­le­rar vad som står i rap­por­ten med dig så tycks det som att fle­ra sa­ker in­te stäm­mer?

– Jag tyc­ker att det mesta stäm­mer om jag ska va­ra är­lig, men kanske in­te att det är “få som vå­gar be­sö­ka Hus­by cent­rum ef­ter kloc­kan 17”.

Det står: “be­nä­gen­het att pra­ta med po­lis: obe­fint­lig”. Stäm­mer det?

– Jag kan sä­ga så här, bland vis­sa grup­per så är be­nä­gen­he­ten att pra­ta med po­lis de­fi­ni­tivt obe­fint­lig, men om vi ska titta på hund­ra pro­cent av be­folk­ning­en så är det in­te så.

Det står att vålds­brot­ten i of­fent­lig mil­jö ökar i Hus­by. Stäm­mer det?

– Jag har in­te siff­ran framför mig. Ge­ne­rellt så går miss­han­dels­brot­ten ner. Det jag kan sä­ga stic­ker ut när man tit­tar på miss­han­dels­brott är Kis­ta.

Fast nu står det att vålds­brot­ten i of­fent­lig mil­jö ökar i Hus­by. Stäm­mer det?

– Jag kan in­te till hund­ra pro­cent sva­ra på den frå­gan, det kan be­ro på vil­ka brott som man pra­tar om.

Trots att fle­ra upp­gif­ter in­te kan styr­kas vill Niclas An­ders­son dock in­te gå med på att po­li­sen ge­ne­ra­li­se­rar.

– Ge­ne­rellt så ut­ta­lar sig många om de här om­rå­de­na och det är in­te all­tid att man har på föt­ter­na, men jag tyc­ker att vi har det.

Jag skul­le vil­ja sä­ga att rap­por­ten är gans­ka väl­grun­dad.

FOTO: IDA NIL­SING

HUS­BY CENT­RUM. Stäm­mer på­stå­en­de­na som skri­vits om Hus­by Cent­rum?

ORO­AS. OLI­KA Bi­news Gü­ler sä­ger att hon är oro­lig ibland och

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.