TA IN PA­STEL­LER­NA

Vi i Kista - - BOSTAD -

Som konst på väg­gar­na. Sto­ra tav­lor för­änd­rar he­la rum­met, och är ett en­kelt sätt att för­nya mel­lan oli­ka årstider. Tänk på att du kan tryc­ka upp eg­na bil­der och möns­ter, för en mer per­son­lig touch.

Som små klic­kar. Om du in­te är su­gen på he­la väg­gar i pa­stell­to­ner, må­la i skryms­len och vrår. I hyll­plan och bland trapp­steg, på bår­der och runt säng­ben.

Som ett stil­le­ben. Du be­hö­ver in­te gö­ra he­la rum­met till en pa­stell­fest, ibland kan ett stil­le­ben på soff­bor­det el­ler by­rån va­ra pre­cis la­gomt. Fi­na blom­mor, en bric­ka, en duk och vack­ra ljus räc­ker långt.

I form av tex­til. Det har sagts för­ut – och tåls att sä­gas igen. Om du är trött på ditt hem finns det ing­et som att för­nya med fil­tar, kud­dar, gar­di­ner och säng­klä­der.

Som ny­må­la­de möb­ler. Du be­hö­ver in­te gå ut och le­ta ef­ter nya sto­lar och bord i him­mels­blått – det en­da du be­hö­ver in­ve­ste­ra i är färg! Må­la di­na gam­la möb­ler, el­ler in­ve­ste­ra i lop­pis­fynd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.