Gam­la gäng­et sam­lat igen

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Elin Lörnbo

Det går bra för Jär­va­bow­ling­la­get BK Raa. I hel­gen tog de sin fem­te ra­ka se­ger. Vi åk­te till Rin­ke­by Bow­ling­hall för att träf­fa gäng­et bakom al­la stri­kar och för att pra­ta om den hit­tills fi­na sä­song­en.

Käg­lor­na då­nar i Rin­ke­by Bow­ling­hall. På re­sul­tat­dis­play­en är bok­sta­ven ”X” över­re­pre­sen­te­rad. Just nu görs många ”X”, och så kall­la­de stri­ke, men det är in­te så kons­tigt – BK Raa har näm­li­gen trä­ning.

I hel­gen spe­la­de la­get match när IKW Kö­ping gäs­ta­de hal­len. Det blev en tuff dag för de hitres­ta gäs­ter­na. BK Raa är näm­li­gen i topp­form och le­kan­de lätt blev det åter­i­gen se­ger för Jär­vagäng­et. To­talt gjor­de BK Raa 6766 kä­gel­po­äng. De vann mat­chen med mäk­ti­ga 14-6. Det här var fem­te vins­ten i rad, i bow­ling­ens di­vi­sion två li­ga.

– Kö­ping stre­ta­de emot gans­ka bra, men vi var bätt­re. Det har gått bra för oss den här sä­song­en och det är jät­te­kul, sä­ger Pa­si Pi­ri­nen.

Jo, minst sagt har det gått bra Jär­vagäng­et. I en av sä­song­ens in­le­dan­de mat­cher gjor­de la­get ett se­ri­e­re­sul­tat som fak­tiskt ta­get var näst bäst i he­la Sve­ri­ge. Just nu lig­ger BK Raa tvåa i se­ri­en, med en match mind­re spe­lad.

Men vil­ka är då spe­lar­na bakom al­la des­sa stri­ke?

– Vi är ett kom­pis­gäng, i blan­da­de åld­rar, som älskar bow­ling, be­rät­tar Mi­chael Bir­gers­son.

En an­led­ning till bow­ling­ens po­pu­la­ri­tet är att spor­ten kan ut­övas av näs­ta al­la. I BK Raas lag finns ett be­vis på det – la­gets ål­ders­spann lig­ger mel­lan åld­rar­na 25 och 85.

Spe­lar­na bor runt om i Jär­va och fle­ra av dem sprang runt i hal­len som barn. Bland and­ra Rin­ke­by­bon Pa­si Pi­ri­nen.

– Jag häng­de här i hal­len som li­ten. Vi är fle­ra i la­get som spe­la­de till­sam­mans när vi var yng­re. För någ­ra år slöt vi oss sam­man igen, pre­cis som förr, och bör­ja­de spe­la för BK Raa, sä­ger Pa­si Pi­ri­nen.

BK Raa är ett gäng som mest spe­lar för att det är ro­ligt, vil­ket ock­så märks när vi be­sö­ker dem. Kä­gel­duns­tar­na var­vas med skratt un­der da­gens trä­ning. Spe­lar­na trä­nar till­sam­mans minst en gång i vec­kan och på hel­ger­na van­kas match.

Även om se­ri­e­spe­let in­te grun­das i nå­gon elit­sats­ning finns ge­di­gen bow­ling­kun­skap bland spe­lar­na. Al­la har ut­ö­vat bow­ling se­dan barns­ben. La­gets kvinn­li­ga spe­la­re Ce­ci­lia Modh är även en fö­re det­ta ju­ni­or­lands­lags­spe­la­re. Kista­bon Mi­chael Bir­gers­son har ett för­flu­tet som elitträ­na­re un­der många år och har dess­utom spe­lat bow­ling ut­om­lands.

Trots att gläd­jen är det pri­mä­ra vill la­get så klart gö­ra vad de kan för att klätt­ra i se­ri­e­sy­ste­met. Som lä­get ser ut nu är chan­ser­na go­da. Sex om­gång­ar åter­står i se­ri­en. BK Raa har to­talt vun­nit tolv mat­cher. Fort­sät­ter de i sam­ma form är både di­rekt­pla­ce­ring och kval­plats nä­ra. Kom­man­de helg vän­tar två bor­t­a­mat­cher mot Tä­by och se­ri­e­le­da­ren BK Ax.

– Vi ska gö­ra vad vi kan och vi är duk­ti­ga. Det är all­tid kul att vin­na. Men vinst och hög­re se­ri­e­spel be­hövs in­te för att ska­pa gläd­je, sä­ger Mi­chael Bir­gers­son.

Det är all­tid kul att vin­na. Men vinst och hög­re se­ri­e­spel be­hövs in­te för att ska­pa gläd­je.

FOTO: ELIN LÖRNBO

FOTO: ELIN LÖRNBO

BK RAA. Kom­pis­gäng­et i BK Raa har hit­tills gjort en fin sä­song i bow­ling­ens di­vi­sion 2.

FOTO: ELIN LÖRNBO

FO­KUS. För att spe­la bra krävs all­tid fo­kus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.