Mej­la mig gär­na vad du tyc­ker

Vi i Kista - - HEJ KISTA - Chefre­dak­tör, e-post: mats.heds­trom@di­rekt­press.se Mats Hed­ström

Det bör­ja­de med en kvälls­tid­nings­ar­ti­kel. I al­la fall den här gång­en. Den hand­la­de om ut­sat­ta om­rå­den, bygg­de på en hem­lig po­lis­rap­port och in­ne­höll li­te oli­ka fak­ta­upp­gif­ter. Ar­ti­keln fick vår krönikör Me­lo­dy Fars­hin att skri­va en arg krönika.

Och även res­ten av re­dak­tio­nen att bör­ja fun­de­ra. Stäm­mer det som står i ar­ti­keln att ing­en vå­gar va­ra på Hus­by torg ef­ter kloc­kan fem på ef­ter­mid­da­gen? El­ler att be­nä­gen­he­ten att pra­ta med po­li­sen är obe­fint­lig?

Hur vet po­li­sen det? Vet po­li­sen det? Vi ställ­de li­te fler frå­gor. Både till po­li­sen och Jär­va­bor­na.

Den här veckans kul­tur­si­da gjor­de vi om till en de­batt­si­da. För all­de­les ef­ter att man an­dats in or­det ”ut­sat­ta om­rå­den” an­das man ut or­det ”ka­me­raö­ver­vak­ning”.

Två Ten­sta­po­li­ti­ker står på varsin si­da i de­bat­ten. Själv är jag skep­tisk till att nå­got blir bätt­re av att fil­mas – men vad tyc­ker du? Det får du gär­na mej­la mig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.