Med­bor­gar­sko­lan i Hjuls­ta bju­der in

Var­je fre­dag, i mars och april ut, bju­der Med­bor­gar­sko­lan i Hjuls­ta in på öp­pet hus. För­ra fre­da­gen var det pre­miär.

Vi i Kista - - FAMILJ - Ida Nil­sing

På dag­tid ar­be­tar Med­bor­gar­sko­lan på upp­drag från Ar­bets­för­med­ling­en med ak­ti­vi­te­ter för ar­bets­sö­kan­de i Fas 3, med bland an­nat söm­nad, snic­ke­ri och språk, och som ett led i det ar­be­tet har de be­stämt sig för att ha öp­pet hus var­je fre­dag.

Ett syf­te är att ska­pa en möj­lig­het för de ar­bets­sö­kan­de del­ta­gar­na att kny­ta kon­tak­ter, ett an­nat är att ska­pa en mö­tes­plats för Hjuls­ta-bor­na, el­ler and­ra som har vägar­na för­bi. På fre­da­gar­na kan de kom­ma in, sä­ga hej, um­gås och fi­ka.

På pre­miä­ren i för­ra vec­kan ba­ka­des det bul­lar.

– Det är trev­ligt att va­ra här och la­ga mat till­sam­mans. Man pra­tar li­te och skrat­tar li­te, sä­ger en av del­ta­gar­na.

Vem öns­kar du kom­mer nu när det är öp­pet hus?

– Vem som helst får kom­ma hit!

Hon upp­skat­tar ak­ti­vi­te­ter­na på Med­bor­gar­sko­lan, för att sit­ta hem­ma en­sam skul­le bli långtrå­kigt.

Någ­ra be­sö­ka­re har drop­pat in och fi­ka du­kas fram.

En av de som kom­mit för­bi är Di­ne Malm­s­ten från Rin­ke­by.

Hur kom­mer det sig att du är här?

– Jag vill in­te bli en så­dan som sit­ter hem­ma, om man in­te har barn kan man tap­pa kon­tak­ten med and­ra, jag vill va­ra ut­åt­rik­tad, sä­ger hon.

Vi pra­tar ock­så om hur det kom­mer sig att man säl­lan ser kvin­nor sit­ta på kafé­er, men här på Med­bor­gar­sko­lan sit­ter fle­ra kvin­nor och fi­kar till­sam­mans.

– Det är li­te ty­piskt kvin-

nor att all­tid ha and­ra sa­ker att gö­ra, de ska va­ra barn­vakt, el­ler har tvätt­stu­gan, man pri­o­ri­te­rar all­tid nå­got an­nat.

En an­nan som tit­tat in är Ash­na Ah­med.

– Jag kom för att jag har er­fa­ren­het av Med­bor­gar­sko­lan se­dan ti­di­ga­re, och för att få sit­ta ner och pra­ta med and­ra och hö­ra hur de tän­ker. Jag har lärt mig jät­te­myc­ket i dag, sä­ger hon.

Öp­pet hus-verk­sam­he­ten fort­sät­ter, åt­minsto­ne april ut, och un­der fre­da­gar­na framö­ver pla­ne­rar de att bju­da på oli­ka sa­ker, maträt­ter el­ler bak­verk. Det är drop-in un­der ti­der­na 10.00–12.00 och 14.00– 15.00, var­je fre­dag.

Det är li­te ty­piskt kvin­nor att all­tid ha and­ra sa­ker att gö­ra, de ska va­ra barn­vakt, el­ler har tvätt­stu­gan, man pri­o­ri­te­rar all­tid nå­got an­nat.

FOTO: IDA NIL­SING

FI­KA. Vän­ner­na Di­ne och Nas­te­exo be­sök­te Med­bor­gar­sko­lans öpp­na hus i Hjuls­ta i för­ra vec­kan.

BULL­BAK. Var­je fre­dag kom­mer det att bju­das på oli­ka rät­ter el­ler bak­verk, sist ba

ka­des det ka­nel­bul­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.