Li­ten ef­fekt av ka­me­raö­ver­vak­ning

DE­BATT. Al­la van­li­ga Jär­va­bor som kom­mer att fil­mas av ka­me­ror­na som kanske sätts upp i Rin­ke­by, Tens­ta och Hus­by har en åsikt. Någ­ra är för, många ver­kar va­ra emot. Även po­li­ti­ker­na är splitt­ra­de - två som be­fin­ner sig på varsin si­da i frå­gan om det är b

Vi i Kista - - INSÄNDARE - Awad Her­si (MP), ord­fö­ran­de i stads­dels­nämn­den Spånga-Tens­ta

Det är fak­tiskt så att kri­mi­na­li­te­ten mins­kar i stads­de­len Spång­aTens­ta. Den se­nas­te sta­tisti­ken som jag fått från po­li­sen vi­sar en minsk­ning av bil­brän­der, vil­la- och lä­gen­hets­in­brott, rån, miss­han­del med me­ra.

Dä­re­mot ökar grova vålds­brott, nå­got som vi sett fle­ra tra­gis­ka fall av på sisto­ne. All­de­les oav­sett så ökar den upp­lev­da otrygg­he­ten i mitt om­rå­de, nå­got som vi i den röd­grön­ro­sa ma­jo­ri­te­ten tar på störs­ta all­var. Man ska in­te be­hö­va kän­na sig otrygg i sitt bo­stads­om­rå­de.

Vi har grup­per av unga män som häng­er ut­an­för tun­nel­ba­nans upp­gång­ar. Vi har en brist på vux­na män­ni­skor rö­rel­se i otryg­ga plat­ser och brist på so­ci­al­ar­be­ta­re i kri­tis­ka ti­der. I Spånga-Tens­ta är – trång­bodd­he­ten stor och det finns även an­nan bo­en­de­pro­ble­ma­tik. Det fö­re­kom­mer mo­pe­dåk­ning med trim­ma­de for­don och be­lys­ning­en kan bli bätt­re kring otryg­ga mil­jö­er

Det finns ris­ker både med att med­bor­ga­re tar sa­ken i eg­na hän­der för att lö­sa pro­ble­men och att vi tar till re­pres­si­va åt­gär­der som sna­ra­re om­vand­lar stads­de­len till en öp­pen an­stalt än det tryg­ga om­rå­de vi al­la vill bo, ar­be­ta och um­gås i.

Det är lätt att ka­me­raö­ver­vak­ning kan kän­nas som en quick fix, en snabb lösning mot både brott och otrygg­het.

Till att bör­ja med är in­te ka­me­raö­ver­vak­ning en kom­mu­nal frå­ga, det lig­ger allt­så in­te på stads­dels­nämn­den, var­ken att sö­ka el­ler be­slu­ta om. Det­ta är po­li­sens an­svar.

Se­dan är det så att mer ka­me­raö­ver- vak­ning in­te på­ver­kar brotts­lig­he­ten så myc­ket, en­ligt fors­kar­na på myn­dig­he­ten Brotts­före­byg­gan­de rå­det, Brå, förutom att det lett till fär­re stöl­der ur bi­lar i par­ke­rings­hus.

Åren 2012–2015 ha­de po­li­sen ett treå­rigt för­sök med ka­me­raö­ver­vak­ning på Stu­re­plan och Med­bor­gar­plat­sen, två av de mest vålds­drab­ba­de plat­ser­na i lan­det. Tid­ning­en Stats­koll re­fe­re­rar att an­mäl­da brott mot per­son mins­ka­de vid både Stu­re­plan och Med­bor­gar­plat­sen un­der för­söks­pe­ri­o­den. Men att minsk­ning­en var minst li­ka stor på and­ra krog­tä­ta plat­ser i Stock­holm. In­te hel­ler har ka­me­ror­na haft nå­gon stör­re be­ty­del­se för att kla­ra upp fler brott på de två plat­ser­na.

Trots att de all­ra fles­ta krog­be­sö­ka­re som till­frå­gats var po­si­ti­va till ka­me­raö­ver­vak­ning­en på plat­ser­na, har de hel­ler in­te upp­levt sig tryg­ga­re, en­ligt Stats­koll.

Så om vi kan va­ra över­ens med fors­kar­na om att ka­me­raö­ver­vak­ning in­te le­der till fär­re brott – vad gör vi i stäl­let, och vad kan stads­dels­för­valt­ning­en gö­ra i ex­em­pel­vis Spånga-Tens­ta? Det är främst tre åt­gär­der som krävs:

1. Stör­re när­va­ro av so­ci­al­tjäns­ten un­der kvälls­ti­der och hel­ger. Det be­hövs ock­så so­ci­alt fö­re­byg­gan­de ar­be­te. Fler fa­mil­jer be­hö­ver in­vol­ve­ras med re­ha­bi­li­te­rings­in­sat­ser.

2. Ak­ti­ve­ra unga via ut­bild­ning och jobb. Sam­ar­be­ta med sko­lan i form av Komvux el­ler få in dem på gym­na­si­et. Här kan det ex­em­pel­vis va­ra vik­tigt att stads­de­len har kvar ett gym­na­si­um i ome­del­bar närhet. Bju­da in dem på mö­te med Jobb­torgs mo­bi­la team och skri­va i ar­bets­lö­sa ung­do­mar på Jobb­torg. Sat­sa på pro­va-på-stu­di­er.

3. Ak­ti­ve­ra för­e­nings­li­vet. Det be­hövs fler vux­na ute på kri­tis­ka ti­der med väs­tar och jac­kor, sär­skilt kvin­nor. Få igång so­ci­a­la in­sats­grup­per med för­e­ning­ar som job­bar med trygg­het.

Re­sur­ser­na som krävs är fler fält­ar­be­ta­re och kvar­ter­vär­dar. Stads­de­len har möj­lig­het att sö­ka både de­mo­kra­ti­me­del och peng­ar från ex­ter­na fi­nan­siä­rer som ar­be­tar med att fö­re­byg­ga ut­an­för­skap samt EU- pro­jekt. Vi be­hö­ver skri­va for­mel­la sam­ar­bets­av­tal med för­e­nings­li­vet. För stads­de­len är det ock­så vik­tigt att vi sys­te­ma­ti­se­rar vårt ar­be­te, kanske i form av ett sär­skilt ope­ra­tivt team.

Jag ser en fan­tas­tisk möj­lig fram­tid får vår stads­del, för vå­ra unga, för­e­nings­li­vet, fö­re­ta­ga­re och al­la som bor, job­bar och trivs här. Oav­sett när man flyt­ta­de hit så tror jag på att al­la vill gö­ra rätt för sig om och när de får möj­lig­he­ten, det är ing­en som ak­tivt väl­jer att va­ra pas­siv ut­an det är om­stän­dig­he­ter­na som stäl­ler folk ut­an­för sam­häl­let.

Vi ska se till att al­la kom­mer in igen, i ett tryggt och so­ci­alt och eko­no­miskt håll­bart Spånga-Tens­ta, som en del av ett Stock­holm som hål­ler ihop.

”Det är lätt att ka­me­raö­ver­vak­ning kan kän­nas som en quick fix, en snabb lösning mot både brott och otrygg­het.”

FOTO: IDA NIL­SING

SI­DA. Ole-Jör­gen Pers­son (t v) och Awad Her­si (t h). På varsin si­da i ka­me­ra­de­bat­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.