Lä­ge pig­ga upp vår­ter­mi­nen?

Sen­vin­tern är årets tuf­fas­te pe­ri­od för många av oss, och skol­barn är inga un­dan­tag. Fort­fa­ran­de är det kallt och mörkt, kväl­lar­na är långa – och vän­tan tills som­mar­lo­vet ska vi in­te ens pra­ta om. Pas­sa på att pig­ga upp med nå­got ro­ligt och kre­a­tivt som g

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Text: Erika Lin­dén Jans­son

Visst in­ne­bär sko­lan en hel del ti­di­ga morg­nar och trå­ki­ga läx­or – men vi ska ju in­te glöm­ma bort det sko­lan fak­tiskt är bra på; att va­ra en plats där man kan träf­fa kom­pi­sar och lä­ra sig nya sa­ker. Som för­äl­der kan du hjäl­pa att gö­ra den långa vår­ter­mi­nen ro­li­ga­re ge­nom att spå­na på oli­ka in­red­nings­pro­jekt som ni till­sam­mans kan sät­ta tän­der­na i. Ta gär­na in­spi­ra­tion från di­na barns fa­vo­ritäm­nen; bok­stä­ver på väg­gar­na för små bok­slu­ka­re, hin­der­ba­nor för den som in­te vill sit­ta still och pys­sel och knåp för pro­blem­lö­sa­ren. Ba­ra fan­ta­sin sät­ter grän­ser!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.