Hoc­key­lag föll på mål­snö­ret

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Elin Nord­lund

Så tog det stopp. Ef­ter 5-4 för­lus­ten mot Häs­sel­by Käl­vesta HC blir det ing­en playoff och nu är sä­song­en över för Kis­ta HC. Hu­vud­trä­na­re Dra­gan Milj­ko­vic är dock mer än nöjd med vad la­get har pre­ste­rat.

Hös­ten var allt an­nat än ro­lig för Kis­ta Hoc­keys her­rar. La­get ha­de då ett helt gäng spe­la­re ska­da­de. Ef­ter jul såg det be­tyd­ligt bätt­re ut och man ha­de egent­li­gen allt i eg­na hän­der. Hu­vud­trä­na­re Dra­gan Milj­ko­vic sum­me­rar nu sä­song­en och bör­jar re­dan blic­ka fram­åt.

Hur tänk­te ni in­nan sä­song­en?

– Vi var väl­digt hopp­ful­la och vi ha­de som plan att gå till playoff. Vi har ett tryggt grund­sy­stem och vi kän­de att vi fak­tiskt kun­de ta oss dit.

Vad var det som stäm­de i grundse­ri­en?

– Vi har se­ri­ens bäs­ta po­wer­play och fick helt en­kelt till det. Sen ha­de vi otur med att ha många ska­da­de men vi spe­la­de än­då bra.

Vad hän­de i fort­sätt­nings­se­ri­en?

– Ja, vad ska man sä­ga, det finns vis­sa mat­cher där som vi bor­de ha vun­nit men där vi in­te gjor­de det. Ta till ex­em­pel mat­chen mot Väl­ling­by AIK, där bor­de vi ha haft segern. Vi ha­de re­sul­ta­tet he­la mat­chen och var det bätt­re la­get. Vi släpp­te in två mål i slu­tet på grund av slarv.

Vad sä­ger du om för­lus­ten mot Häs­sel­by Käl­vesta HC?

– Vi var tvung­na att vin­na sista mat­chen. Vi spe­la­de bra men vi ha­de helt en­kelt in­te stud­sen med oss. Vi led­de länge med 2-0 men tap­pa­de till slut segern. Det kän­des re­dan som att vi var i playoff. Jag kan sä­ga att det var döds­tyst i om­kläd­nings­rum­met ef­ter mat­chen.

Är det nå­gon du vill lyf­ta li­te ex­tra?

– Vår kap­ten Jo­nas Mår­der tänk­te egent­li­gen läg­ga av in­för den här sä­song­en. Istäl­let kli­ver han fram och gör sin bäs­ta sä­song hit­tills. Han är sta­bil och väl­digt vik­tig för la­get.

Finns det nå­gon match som har satt si­na spår?

– Det skul­le nog va­ra mat­chen mot IK Wax­holm. Där satt allt och vi vann med 10-0. Sen grä­mer jag mig över mat­chen mot Li­din­gö Is­lan­der HC. Då ha­de vi mål­vakts­be­kym­mer och ställ­de upp med fjär­de­mål­vak­ten. Det på­ver­ka­de helt klart matchut­gång­en.

Hur tän­ker ni om fram­ti­den?

– Vi har som mål och att ta oss till tre­an och det kom­mer vi att gö­ra. Vi mås­te upp ett snäpp. La­gen har li­te för ojäm­na trup­per i fy­ran. Allt be­ror egent­li­gen på vil­ka spe­la­re la­gen stäl­ler upp med i just den mat­chen. Nu bör­jar vi byg­ga upp la­get in­för näs­ta sä­song och vi ser gär­na ett par nya spe­la­re i trup­pen.

Bland an­nat skul­le vi be­hö­va en till mål­vakt så att det blir li­te kon­kur­rens om den plat­sen.

Hur upp­le­ver du in­tres­set för hoc­keyn i Kis­ta och Hus­by?

– Det är li­ka med noll skul­le jag sä­ga. Det är egent­li­gen ba­ra fa­milj och vän­ner på mat­cher­na. Det är li­te synd. Skul­le du sä­ga att du är nöjd med sä­song­en?

– Jo, men det mås­te jag än­då sä­ga att jag är, av­slu­tar hu­vud­trä­na­ren Dra­gan Milj­ko­vic.

Det var döds­tyst i om­kläd­nings­rum­met ef­ter mat­chen.

FOTO: ELIN NORD­LUND

TRÄ­NAR. Kis­ta HC slu­ta­de fy­ra och mis­sa­de playoff. Nu trä­nar de på och byg­ger la­get till näs­ta sä­song.

FOTO: PRIVAT

NÖJD. Dra­gan Milj­ko­vic är trots mis­sad playoff nöjd med sä­song­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.