Po­lis bör sat­sa på an­nat än ka­me­ror, tyc­ker Da­ta­in­spek­tio­nen

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Pa­trik Ek­ström pa­trik.ek­strom@di­rekt­press.se

Snart står det klart om po­li­sen får rätt att sät­ta upp över­vak­nings­ka­me­ror i Tens­ta och Rin­ke­by. Men re­dan nu kan vi be­rät­ta vil­ka ar­gu­ment de stri­dan­de par­ter­na an­vän­der.

Det fram­går ock­så av po­li­sens över­kla­gan att de ge­nom do­men vill ba­na väg för fler ka­me­ror.

Po­li­sen har be­gärt till­stånd att få sät­ta upp över­vak­nings­ka­me­ror i Tens­ta och Rin­ke­by cent­rum. För­valt­nings­rät­ten sa nej, ef­tersom ka­me­ror­na an­sågs för in­tegri­tets­krän­kan­de. Po­li­sen har dock över­kla­gat och en­ligt upp­gift vän­tas dom i kam­mar­rät­ten kom­ma un­der förs­ta kvar­ta­let 2016.

Vi i Tens­ta/Rin­ke­by/Kis­ta kan dock re­dan nu be­rät­ta vil­ka ar­gu­ment po­li­sen an­vän­der för att få sät­ta upp ka­me­ror­na. Bland an­nat skri­ver de att brotts­lig­he­ten i Rin­ke­by både till om­fatt­ning och ka­rak­tär är ex­cep­tio­nell. Po­li­sen hän­vi­sar ock­så till en rad oli­ka ar­tik­lar som tar upp all­var­li­ga vålds­brott i om­rå­det.

”Po­lis­myn­dig­he­ten in­stäm­mer in­te i för­valt­nings­rät­tens slut­sats att in­tegri­tets­in­tres­set väger tyng­re än över­vak­nings­in­tres­set. Brotts­lig­he­ten har in­te kun­nat hej­das ge­nom de brotts­före­byg­gan­de och in­gri­pan­de åt­gär­der som vid­ta­gits. För att kun­na ska­pa en trygg mil­jö för den en­skil­de an­ser Po­lis­myn­dig­he­ten att det finns ett stort be­hov av ka­me­raö­ver­vak­ning i Rin­ke­by”, skri­ver po­li­sen i sin över­kla­gan.

Det fram­går ock­så att po­li­sen ge­nom en dom i hög­re in­stans vill ska­pa ett pre­ju­di­kat, så att det blir lät­ta­re att sät­ta upp över­vak­nings­ka­me­ror i om­rå­den med så kal­lad so­ci­al oro i fram­ti­den.

Po­li­sen vill ock­så att dom­sto­len be­sö­ker Rin­ke­by på kväl­len då flest brott be­gås för att få en käns­la för plat­sen.

Det tyc­ker dock in­te Da­ta­in­spek­tio­nen, som har be­stri­dit be­gä­ran att få sät­ta upp över­vak­nings­ka­me­ror i Tens­ta och Rin­ke­by, är nöd­vän­digt.

”Fak­tis­ka om­stän­dig­he­ter såsom brotts­fre­kvens vi­sas lämp­li­gast med sta­tistik och in­te ge­nom ett en­sta­ka be­sök i det över­va­ka­de om­rå­det. Frå­gan om den ak­tu­el­la brotts­fre­kven­sen är till­räck­lig för att mo­ti­ve­ra ka­me­raö­ver­vak­ning ska be­dö­mas ut­i­från ob­jek­ti­va grun­der”, skri­ver myn­dig­he­ten.

Da­ta­in­spek­tio­nen an­ser in­te att det, ut­i­från ti­di­ga­re er­fa­ren­he­ter och forsk­ning, finns nå­got stöd för att över­vak­nings­ka­me­ror skul­le le­da till mind­re vålds­brott, hög­re upp­levd trygg­het el­ler för­höjd för­må­ga att kla­ra upp brott i Rin­ke­by och Tens­ta.

Myn­dig­he­ten hän­vi­sar bland an­nat till den forsk­ning som Brotts­före­byg­gan­de rå­det gjort i sam­band med ka­me­raö­ver­vak­ning­en på Med- bor­gar­plat­sen och Stu­re­plan.

På grund av det­ta an­ser Da­ta­in­spek­tio­nen att po­li­sen bör över­vä­ga att läg­ga si­na re­sur­ser på an­nat än ka­me­raö­ver­vak­ning.

Sär­skilt med tan­ke på att in­tegri­tets­in­tres­set väger myc­ket tungt i det här fal­let.

”Prax­is är re­strik­tiv när det gäl­ler ka­me­raö­ver­vak­ning av ga­tor och torg. Det nu ak­tu­el­la fal­let av­ser en sär­skilt käns­lig bo­stads­nä­ra över­vak­ning dyg­net runt med bild­in­spel­ning. Da­ta­in­spek­tio­nen an­ser att Po­lis­myn­dig­he­tens ut­red­ning in­te vi­sar att över­vak­nings­be­ho­vet väger över in­tegri­tets­in­tres­set.”

Da­ta­in­spek­tio­nen vill ock­så se en ut­vär­de­ring av po­li­sens ope­ra­tion Fe­nix, som rik­tar sig mot yr­kes­kri­mi­nel­la, in­nan be­slut om and­ra åt­gär­der tas.

”I nu ak­tu­ellt ären­de har nå­gon ut­vär­de­ring av den al­ter­na­ti­va åt­gär­den som Po­lis­myn­dig­he­ten har vid­ta­git i form av in­sat­sen Fe­nix in­te gjorts. Det går där­för en­ligt Da­ta­in­spek­tio­nen in­te att be­dö­ma om in­sat­sen har va­rit verk­sam och haft ef­fekt på brotts­lig­he­ten.”

Frå­gan har in­te ti­di­ga­re prö­vats av hög­re in­stans och kan få be­ty­del­se för and­ra lik­nan­de om­rå­den.

FOTO:IDA NIL­SING/AR­KIV

ÖVER­VAK­NING. Just nu på­går ett slags drag­kamp, som av­gör om fle­ra of­fent­li­ga plat­sen i Rin­ke­by, Tens­ta och Kis­ta ska ka­me­raö­ver­va­kas el­ler in­te.

STÄLL­NING. Po­li­ti­ker­na har ta­git ställ­ning - för och emot.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.