ABF väc­ker liv i Tens­ta Träff

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Pa­trik Ek­ström pa­trik.ek­strom@di­rekt­press.se

Stu­di­e­för­bun­det ABF tar över Tens­ta Träff. För att kun­na dri­va verk­sam­het i lo­ka­ler­na har kul­tur­nämn­den ta­git be­slut om att be­vil­ja ett bi­drag på 2,2 mil­jo­ner kro­nor. Re­dan i höst ska cir­ka 30 oli­ka pro­gram kun­na er­bju­das in­om bland an­nat språk och kul­tur.

Stock­holms stads kul­tur­nämnd har ta­git ett be­slut om att be­vil­ja stu­di­e­för­bun­det ABF ett bi­drag på 2,2 mil­jo­ner kro­nor för att kun­na ta över och dri­va Tens­ta Träff.

Sam­lings­lo­ka­len har se­dan 2009 dri­vits av pa­ra­ply­or­ga­ni­sa­tio­nen Kul­tur­hus­för­e­ning­en Tens­ta Träff som nu allt­så för­lo­rar av­ta­let.

I un­der­la­get för be­slu­tet fram­går att kul­tur­för­valt­ning­en ge­nom det nya av­ta­let vill ska­pa “en cen­tral och väl­be­sökt mö­tes­plats för kul­tur, de­mo­kra­ti och folk­bild­ning i Tens­ta.”

ABF be­dö­mer att den öpp­na kul­tur­verk­sam­he­ten kom­mer igång hös­ten 2016 och då om­fat­tar cir­ka 30 pro­gram. Därut­ö­ver er­bjuds lo­kalupp­lå­tel­se till för­e­nings­liv, fes­ter med mer i en suc­ce­sivt väx­an­de om­fatt­ning.

”I ABF-hu­set Tens­ta ska­par vi en kul­tu­rell mö­tes­plats och ett la­bo­ra­to­ri­um, i stän­dig di­a­log med lo­ka­la ak­tö­rer, för­e­ning­ar och nät­verk. Här hit­tar stu­den­ten sin väg till vi­da­re stu­di­er. Hit kom­mer barn för läxhjälp ef­ter sko­lan. Hit kom­mer den som är ny­an­länd för att lä­ra sig si­na förs­ta ord svens­ka och kän­na ge­men­skap. Här finns atel­jé, fo­tostu­dio, dans­sa­lar och replo­ka­ler för den som vill ut­tryc­ka sig med kons­tens språk.”, skri­ver stu­di­e­för­bun­det i sin vi­sion för hu­set.

Fle­ra frå­gor är dock än­nu in­te lös­ta. Bland an­nat pla­ne­rar fas­tig­hets­ä­ga­ren SI­SAB en om­fat­tan­de re­no­ve­ring av lo­ka­ler­na.

Det and­ra sto­ra pro­ble­met är kopp­lat till Ross Tens­ta gym­na­si­ums fram­tid. Sko­lan har näm­li­gen hyrt de­lar av Tens­ta Träff och ABF har räk­nat med hy­resin­täk­ter­na där­i­från.

Kul­tur­bor­gar­rå­det Ro­ger Mo­gert (S) är dock över­ty­gad om att pro­ble­men går att lö­sa så att ABF kan flyt­ta in un­der vå­ren.

– Vi hop­pas ju på att det här kan kom­ma att bli ett cen­ter för kul­tur, folk­bild­ning, de­mo­kra­ti och bli nå­got lik­nan­de med det ABF på Svea­vä­gen ock­så är, sä­ger han till Sve­ri­ges Ra­dio.

FOTO: TO­MAS SE­LAN­DER

Ro­ger Mo­gert (S).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.