MER In­tro­duk­tions­för­sko­lan

Vi i Kista - - NYHETER -

IN­TRO­DUK­TIONS­FÖR­SKO­LAN fi­na­ni­se­ras ge­nom de­mo­kra­ti­se­rings­peng­ar som av­satts in­om Stock­holms stad och sökts för pro­jek­tet.

IN­TRO­DUK­TIONS­FÖR­SKO­LAN 9.00–15.00.

STA­TISTIK förs över an­ta­let fa­mil­jer – men ing­en blir

in­skri­ven.

IN­TRO­DUK­TIONS­FÖR­SKO­LAN är kost­nads­fri.

har öp­pet var­je var­dag

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.