Fi­lo­so­fis­ka sa­long­er – Öpp­na grän­ser

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Just nu på­går den störs­ta flyk­ting­ka­ta­stro­fen se­dan and­ra världs­kri­get. Det­ta re­ser frå­gor om med­mänsk­lig­het och om etik och män­ni­sko­syn. Har vi en mo­ra­lisk skyl­dig­het att hjäl­pa des­sa män­ni­skor? Hur ska an­sva­ret för­de­las? Vem bär egent­li­gen an­sva­ret för män­ni­skor som flyr när län­der miss­lyc­kas med att skyd­da si­na med­bor­ga­res rät­tig­he­ter? Fi­lo­so­fi­grup­pen Sher­pa dis­ku­te­rar un­der vå­ren oli­ka fi­lo­so­fis­ka frå­gor på Stads­bib­li­o­te­ket och Kis­ta bib­li­o­tek. Den­na kväll med­ver­kar Wil­li­am Bülow och Sa­ra Belfrage. Sa­long­en in­leds med en kort in­tro­duk­tion, där­ef­ter fun­de­rar vi till­sam­mans över kväl­lens te­ma. Må­let är att prö­va oli­ka tan­kar och till­sam­mans bli klo­ka­re, att sam­ta­la sna­ra­re än att de­bat­te­ra. Plats: Kis­ta bib­li­o­tek. Tid: 18.00–19.30.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.