Cafémö­te

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Väl­kom­men till Jär­va Café. Cafémö­tet är ett samar­range­mang mel­lan Nor­ra Jär­va Stads­dels­råd och Unga byg­ga­re Stock­holm-Got­land. På mö­tet deltar Bygg­nads­ar­be­tar­för­bun­det i Stock­hol­mGot­land med an­ting­en av­del­ning­ens ord­fö­ran­de Lasse Holmström el­ler re­gi­ons­ek­re­te­ra­re Fred­rik Sir­berg. Även Kis­ta bygg­tek­nis­ka gym­na­si­um deltar med in­for­ma­tion av rek­torn Li­nus Nygren, lik­som Rin­ke­by Kistas stads­dels­di­rek­tör Pa­trik Derk och Se­basti­an Wiklund från stads­bygg­nads­nämn­den. Se­nas­te nytt är att även Mi­li­s­chia Re­zai, po­li­tisk sak­kun­nig på Ar­bets­mark­nads­de­par­te­men­tet deltar. Plats: Jär­va Café i Hus­by träff. Tid: 18.00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.