Lju­dar­kiv för munt­ligt be­rät­tan­de

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Bli en del av bib­li­o­te­ket! Lju­dar­kiv för munt­ligt be­rät­tan­de. Vi vill lyf­ta in oskriv­na be­rät­tel­ser och lå­ta dem bli en del av bib­li­o­te­kets ut­bud. Den 23 feb­ru­a­ri bör­ja­de vi byg­ga upp ar­ki­vet och där­med möj­lig­he­ten för dig att be­rät­ta din histo­ria. För att bo­ka in­spel­nings­tid, skic­ka ett mail el­ler be­sök oss på tis­da­gar mel­lan kl 17.00–18.00. Kon­takt­per­so­ner: Fran­ci­sca Bec­kert fran­ci­sca.bec­kert@stock­holm.se. Kristoffer San­ne­stam kristoffer.san­ne­stam@stock­holm.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.