Fred. Fri­het. De­mo­kra­ti.

Många av Rin­ke­by­sko­lans ele­ver har upp­levt hur det är att le­va i krig, svält och i län­der med brist på de­mo­kra­ti. Nu har de skri­vit en bok – ”Fri­het 2016” – och för­ra vec­kan var det re­le­a­se­fest på Lil­je­val­chs.

Vi i Kista - - FAMILJ - FOTO: MI­CHAEL FOLMER Fe­li­cia Karls­son

Det är fre­dag ef­ter­mid­dag och i konsthallen på Lil­je­val­chs hörs ett sorl av män­ni­skor. Läng­re in i rum­met står go­dis, frukt och läsk upp­du­kat. Skribenterna till boken ”Fri­het 2016” är ele­ver från Rin­ke­by­sko­lans års­kurs nio och sju, grund­särsko­le­klass och mot­tag­nings­klass.

– Fri­het är när man får ut­tryc­ka si­na eg­na åsik­ter, sä­ger Aly­a­zid Ahem­ri klass 7B, som till­sam­mans med fy­ra klass­kam­ra­ter skri­vit en dikt i boken.

Aly­a­zid Ahem­ri ska till­sam­mans med si­na tre med­dik­ta­re lä­sa upp dik­ten för publi­ken som är på plats. En av dem är Gu­leed War­sa­me som be­rät­tar att ar­be­tet va­rit ro­ligt. Dels har det va­rit kul att över­sät­ta tex­ten från svens­ka till mo­ders­mål och dels att ar­be­ta med äm­net fri­het, me­nar han.

Fy­ra tje­jer från sam­ma klass har skri­vit en dikt som pub­li­ce­rats i boken och ska lä­sas upp. Två av dem är Fi- BOKEN. De ele­ver som med­ver­kar i boken har fått träf­fat Gu­nil­la Lund­gren i skol­bib­li­o­te­ket och ar­be­tat med tex­ter­na där. De har be­ar­be­tat tex­ter­na och skri­vit om många gång­er. Gu­nil­la Lund­gren har för­kla­rat för ele­ver­na ”Att så gör al­la pro­fes­sio­nel­la för­fat­ta­re”.

nan Yo­han­nes och Raya Musta­fa. De be­rät­tar att de­ras dikt bör­jar med krig och där finns ing­en fri­het. Se­dan slu­tar den med att al­la barn får gå i sko­la, le­va i trygg­het och ut­tryc­ka si­na åsik­ter.

– Fri­het är att le­va ut­an att bli mob­bad, tilläg­ger Raya Musta­fa.

I konsthallen finns en lång trap­pa, där står tre ko­stym­kläd­da män med trum­pet. En in­vig­nings­fan­far hörs i rum­met. Ef­ter att Rin­ke­by­sko­lans rek­tor och che­fen för Lil­je­val­chs med fle­ra hål­lit tal är det dags för ele­ver­na att lä­sa upp si­na dik­ter.

”Fri­het. Fred. De­mo­kra­ti. Sym­pa­ti. Em­pa­ti. Men orätt-

vist. Var­för har vi fri­het men in­te al­la?” Kil­lar­na i 7B lä­ser upp två ord var, förutom Aly­a­zid Ah­me­ri, som stäl­ler frå­gan i sista me­ning­en. Se­dan sä­ger de or­det fri­het på sitt mo­ders­mål.

Till­sam­mans med för­fat­ta­ren Gu­nil­la Lund­gren har ele­ver­na skri­vit dik­ter och kor­ta själv­bi­o­gra­fi­er.

Se­dan har ele­ver­na över­satt dik­ter­na från svens­ka till sitt mo­ders­mål, med hjälp av mo­dersmåls­lä­ra­re, äld­re sys­kon, för­äld­rar el­ler bib­li­o­te­ka­ri­er. Ele­ver­na som går i mot­tag­nings­klass skrev sin dikt pa­ral­lellt på svens­ka och sitt mo­der­mål, med hjälp av sin mo­dersmålslä-

ra­re och Gu­nil­la Lund­gren.

Med fo­to­gra­fen Per Englunds hand­led­ning har bar­nen ta­git bil­der till boken på egen hand. Fo­to­gra­fi­er­na i

boken är en bland­ning av sel­fi­es, na­tur­bil­der och fa­mil­je­bil­der.

KONST. Runt om i konsthallen var ett fler­tal konst­verk pla­ce­ra­de som barn från Rin­ke­by­sko­lan ska­pat. Här är ett trä­hus med tags skriv­na i graf­fiti­färg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.