”FINNS HJÄLP ATT FÅ”

Re­la­tions­våldsteam hjäl­per vålds­ut­sat­ta att ta sig vi­da­re.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Fri­da.broo­ke@di­rekt­press.se

För att ta sig ur en vålds­ut­satt re­la­tion be­hövs of­ta stöd och hjälp från sam­häl­let. Rin­ke­by-Kis­ta stadsdelsförvaltning har ett sär­skilt re­la­tions­våldsteam som hjäl­per vålds­ut­sat­ta att ta sig vi­da­re. Men allt för få väl­jer att sö­ka hjälp.

– Al­la vet in­te att vi finns och al­la som kän­ner till oss vå­gar in­te sö­ka sig till oss, sä­ger An­na Klec­ka.

Hon är bi­trä­dan­de en­hets­chef för re­la­tions­våldstea­met, ti­di­ga­re kvin­no­fridstea­met, in­om Rin­ke­byKis­ta stadsdelsförvaltning. I tio år har den spe­ci­a­list­in­rik­ta­de grup­pen hjälpt per­so­ner i Akal­la, Kis­ta, Hus­by och Rin­ke­by som ut­satts för våld i nä­ra re­la­tion. Och då som nu är tea­met ett vik­tigt sam­hälls­stöd.

– Vål­det mins­kar in­te ty­värr. Ser man till sta­tisti­ken är det svårt att få fram ex­ak­ta siff­ror, ef­tersom de kan va­ri­e­ra be­ro­en­de på hur man mä­ter. Men klart är att våld är su­per­van­ligt, sä­ger An­na Klec­ka.

Både män och kvin­nor kan bli of­fer för våld i nä­ra re­la­tio­ner, men kvin­nor är till viss del mer ut­sat­ta än män ef­tersom vål­det mot kvin­nor är gröv­re och mer sys­te­ma­tiskt.

Hur vål­det ut­övas kan ock­så va­ra kom­plext och där­för upp­le­ver in­te al­la att de fak­tiskt le­ver i en vålds­ut­satt si­tu­a­tion.

– Det kan rö­ra sig om allt från eko­no­miskt våld. En del tving­ar sin part­ner att skri­va på pap­per för lån, mobilabonnemang, fö­re­tag som kan le­da till svå­ra eko­no­mis­ka kon­se­kven­ser, sä­ger Ka­rin De Bru­in, som är so­ci­al­sek­re­te­ra­re.

– Se­dan är det in­te all­tid som man blir sla­gen fy­siskt. Våld mot hus­djur, hot om att ska­da bar­nen el­ler att för­stö­ra till­hö­rig­he­ter med högt af­fek­tions­vär­de är ock­så en del, sä­ger An­na Klec­ka.

När en vålds­ut­satt per­son kom­mer till re­la­tions­våldstea­met får hon el­ler han hjälp på in­di­vid­ni­vå. I aku­ta si­tu­a­tio­ner finns möj­lig­het till skyd­dat bo­en­de, men i de fles­ta fall är det sna­ra­re råd­giv­ning och stöd som ges.

– Vår upp­gift är att stöt­ta och stär­ka den ut­sat­te att stå kvar vid sitt be­slut att för­änd­ra sin si­tu­a­tion. Of­ta hand­lar det om att hjäl­pa dem att se att det in­te är nå­got fel på dem. Hur de mår är en re­ak­tion på nå­got onor­malt som bli­vit nor­malt. Med hjälp och stöd kan de ef­ter en tid kom­ma tillbaka till sitt nor­ma­la sig, sä­ger An­na Klec­ka.

En kart­lägg­ning från Brotts­före­byg­gan­de rå­det, Brå, kon­sta­te­rar att våld i nä­ra re­la­tio­ner är ett stort sam­hälls­pro­blem som kan få sto­ra rätts­li­ga och häl­so­våd­li­ga kon­se­kven­ser. För att be­käm­pa ro­ten till vål­det krävs att man ar­be­tar fö­re­byg­gan­de. Re­la­tions­våldstea­met upp­gift är att hjäl­pa den som re­dan ut­satts.

– Vi hop­pas ju att vi är ar­bets­lö­sa en dag, att vi in­te ska be­hö­vas. Men det kom­mer att drö­ja länge in­nan vi är där. Till dess vill vi att al­la som le­ver med den här ty­pen av pro­ble­ma­tik ska ve­ta att det finns hjälp att få.

Fri­da Gun­ner Broo­ke

Vi hop­pas ju att vi är ar­bets­lö­sa en dag, att vi in­te ska be­hö­vas.

FOTO: FRI­DA GUN­NER BROO­KE

TEAM. An­na Klec­ka och Ka­rin De Bru­in in­går i re­la­tions­våldstea­met in­om Rin­ke­by-Kis­ta stadsdelsförvaltning.

FOTO: FRI­DA GUN­NER BROO­KE

HJÄL­PER. Ka­rin De Bru­in och An­na Klec­ka in­går i re­la­tions­våldstea­met som hjäl­per dem som ut­sätts för våld i nä­ra re­la­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.