In­ter­na­tio­nel­la kvin­no­da­gen 8 mars – vil­ken el­ler vil­ka kvin­nor du skul­le vil­jaupp­märk­sam­ma sär­skilt?

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

Ye­na Lee, 26, de­sig­ner – Jag skul­le vil­ja lyf­ta min mam­ma! Hon har ställt upp så myc­ket för mig un­der min upp­växt och gör fort­fa­ran­de det.

Ymit Ja­zar, 35, piz­za­ba­ga­re – Min fru är värd att upp­märk­sam­ma. Jag älskar hen­ne så myc­ket. Jag ska kö­pa nå­got fint till hen­ne och ta ut hen­ne på mid­dag. Kvin­no­da­gen är vik­tig för mig.

Melin­da M, 27, konst­när – Jag tyc­ker att al­la är li­ka myc­ket vär­da. Al­la kvin­nor är sam­ma i mi­na ögon.

Jo­nat­han Rå­berg, skolelev, 10 år – Drott­ning Sil­via. För att hon är drott­ning över vårt land. Och Ma­la­la, hon för­sö­ker ju hjäl­pa kvin­nor så att de kan gå i sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.