Klyf­tan blir in­te mind­re

Vi i Kista - - HEJ KISTA - Pa­trik Ek­ström Re­por­ter

Ti­di­ga­re i vec­kan kab­la­des ny­he­ten om att ett au­stra­li­en­siskt tv-team at­tac­ke­rats vid en in­spel­ning i Rin­ke­by ut över he­la värl­den.

För­or­ten med Sve­ri­ges i sär­klass säms­ta ryk­te fick sig än­nu en törn.

Det spe­lar egent­li­gen ing­en roll att in­for­ma­tio­nen kom från Av­pix­lat, som of­ta be­skrivs som en ra­sis­tisk hat­sajt och att upp­gif­ter­na gans­ka snabbt ifrå­ga­sat­tes. Ska­dan var re­dan gjord. Ex­akt vad det au­stra­li­en­sis­ka tv-tea­met rå­ka­de ut för vet vi in­te.

Po­li­sen har vis­ser­li­gen lagt ner ären­det men det är in­te osan­no­likt att en kon­fron­ta­tion fak­tiskt äg­de rum, det vo­re i så fall in­te förs­ta gång­en.

Det är ba­ra att kon­sta­te­ra: det finns en gans­ka stor klyf­ta mel­lan me­di­er­na och en del av be­folk­ning­en i Jär­va. Och den blir in­te mind­re av att jour­na­lis­ter från he­la värl­den åker till Rin­ke­by för att få si­na på för­hand be­stäm­da te­ser om in­vand­ring be­kräf­ta­de. El­ler att käl­lor in­te kon­trol­le­ras. Våld el­ler hot är dock för­stås in­te rätt sätt att vi­sa sitt miss­nö­je.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.