Språk­trä­ning ge­nom lek i grupp

Ny för­sko­la för in­tro­duk­tion för både för­äld­rar och barn

Vi i Kista - - NYHETER - Pau­li­ne Cederblad pau­li­ne.cederblad@di­rekt­press.se

I Rin­ke­by finns se­dan mit­ten av ja­nu­a­ri en in­tro­duk­tions­för­sko­la. Sats­ning­en byg­ger på ett lik­nan­de upp­lägg som öpp­na för­sko­lans – men finns till för att både för­äld­rar och barn ska in­tro­du­ce­ras i sam­häl­let.

Tan­ken med in­tro­duk­tions­för­sko­lan är att ska­pa en mil­jö för fa­mil­jer med säm­re kun­skap i svens­ka att få ut­veck­la språ­ket. Det kan va­ra ny­an­län­da el­ler fa­mil­jer som av and­ra an­led­ning­ar in­te haft möj­lig­het att öva på sin svens­ka. Sam­ti­digt ska fa­mil­jer­na få en in­blick i hur en pe­da­go­gisk verk­sam­het ser ut för att på så vis för­be­re­da dem för för­sko­lan.

– Vi le­ker, språ­kar och ak­ti­ve­rar oss i li­te mind­re grup­per och med li­te läng­re tid på oss än i den öpp­na för­sko­lan, be­rät­tar pe­da­go­gen Heidi Ku­ja­la.

Verk­sam­he­ten har två pe­da­go­ger som bå­da job­bat länge i Rin­ke­by med pe­da­go­gik i oli­ka sam­man­hang. På den här för­sko­lan lig­ger li­ka myc­ket fo­kus på de vux­na som på bar­nen. Med hjälp av bil­der, tex­ter och and­ra verk­tyg får för­äld­rar­na trä­na på svens­ka sam­ti­digt som bar­nen får um­gås med and­ra barn, sjunga och le­ka.

– Pe­da­go­gi­ken som vi an­vän­der med för­äld­rar­na är un­ge­fär som den vi an­vän­der in­om för­sko­lan med spel och and­ra verk­tyg, för­kla­rar Heidi Ku­ja­la, en av för­sko­lans två pe­da­go­ger.

– Of­ta sit­ter bar­nen med fast vid and­ra än­dan av bor­det med av en oss pe­da­go­ger. De får va­ra i när­he­ten av för­äld­rar­na och ock­så hö­ra or­den och får li­te trä­ning på det. Språk­trä­ning­en föl­jer se­dan med i le­ken ock­så, be­rät­tar Cristi­na Ra­mos.

Var­ken Heidi Ku­ja­la el­ler Cristi­na Ra­mos pra­tar nå­got av de van­li­gas­te språ­ken bland ny­an­län­da – nå­got som det vid pro­jek­tets start ut­tryck­tes en viss oro om. Med hjälp av till ex­em­pel Goog­le Trans­la­te har de hit­tat sätt att kom­mu­ni­ce­ra med för­äld­rar­na på än­då.

– Vi tyc­ker att det har va­rit bra att vi pra­tar svens­ka. Det blir mer öv­ning på språ­ket då. Och det är ald­rig någ­ra pro­blem. Man gör sig för­stådd än­då, me­nar Heidi Ku­ja­la.

Verk­sam­he­tens ar­be­te hand­lar om att öka del­ak­tig­he­ten i sam­häl­let på oli­ka sätt. Ett av des­sa är ge­nom att in­tro­du­ce­ra fa­mil­jer­na för oli­ka in­stan­ser i sam­häl­let.

– Bju­der vi hit bar­na­vårds­cen­tra­len så att fa­mil­jer­na får träf­fa per­so­nal där­i­från blir det in­te li­ka främ­man­de när man väl ska gå dit på ett be­sök, sä­ger Lot­ta El­me­hed, pro­jekt­le­da­re.

Myc­ket nu i bör­jan hand­lar om att nå ut till fler fa­mil­jer. För­hopp­ning­en är att det läng­re fram går att ve­ta un­ge­fär vil­ka som kom­mer att kom­ma dit i för­väg.

– Då kan man de­la upp för­äld­rar­na i grup­per li­te be­ro­en­de på vil­ken ni­vå de lig­ger på, sä­ger Lot­ta El­me­hed.

Hur länge sats­ning­en kom­mer att på­gå är in­te klart. Till som­ma­ren lö­per pe­da- go­ger­nas nu­va­ran­de pro­jek­tan­ställ­ning­ar ut. Se­dan star­ten den 11 ja­nu­a­ri har in­tro­duk­tions­för­sko­lan nått 15 oli­ka fa­mil­jer – som al­la har kom­mit tillbaka.

– Allt be­ror på hur många fa­mil­jer som kom­mer hit. Men hit­tills har det va­rit väl­digt lyc­kat. Vi är nöj­da med tan­ke på hur kort tid det fun­nits, tyc­ker Lot­ta El­me­hed.

Vi är nöj­da med tan­ke på hur kort tid det fun­nits.

FOTO: PAU­LI­NE CEDERBLAD FOTO: PAU­LI­NE CEDERBLAD FOTO: HEIDI KU­JA­LA

SPEL. Heidi Ku­ja­la, ped­gog, Lot­ta El­me­hed, pro­jekt­le­da­re och Cristi­na Ras­mos, pe­da­gog, vi­sar hur man med hjälp av kort kan lä­ra sig nya ord. LEK­RUM. Lek kom­bi­ne­ras med språk­trä­ning på in­tro­duk­tions­för­sko­lan. MÖ­TEN. För­sko­lan fyl­ler en so­ci­al funk­tion där fa­mil­jer kan mö­tas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.