Vill ge vac­cin

Vi i Kista - - NYHETER -

Folk­hälso­myn­dig­he­ten sat­sar på att få fler per­so­ner med so­ma­lisk bak­grund i Rin­ke­by och Tens­ta att vac­ci­ne­ra si­na barn mot bland an­nat mäss­ling. Vac­ci­na­tions­gra­den bland 2-åring­ar i grup­pen är 70 pro­cent, till skill­nad från 97 pro­cent i he­la ri­ket, skri­ver tid­ning­en Lä­ke­me­dels­värl­den. Tvek­sam­het mot MPR-vac­cin finns i fler grup­per.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.