In­ställd rät­te­gång får kri­tik

Vi i Kista - - NYHETER -

Rät­te­gång­en mot den så kal­la­de Kista­man­nen ställ­des in på grund av att tings­rät­ten in­te fått tag på off­ren, det fram­kom ef­ter ett av­slö­jan­de från P4 Stock­holm och P1:s ”Ka­li­ber”.

Av av­slö­jan­det fram­kom det att Kista­man­nen, som miss­tänks för att vid upp­re­pa­de till­fäl­len ha gett sig på tig­gan­de EU-mi­gran­ter, ald­rig prö­vats in­för dom­stol ef­tersom off­ren ald­rig kal­lats till rät­te­gång­ar­na. Men när SR:s re­por­ter, Johanna Sjöqvist, sök­te ef­ter off­ren fick hon tag i både de­ras te­le­fon­num­mer och adres­ser. Nu kri­ti­se­rar or­ga­ni­sa­tio­nen Unga Ro­mer rätts­vä­sen­det.

– Vi har ett sam­hälls­pro­blem när jour­na­lis­ter är duk­ti­ga­re än po­li­ser. Man föl­jer in­te de reg­ler man har, och det ser man gång på gång när det gäl­ler just ro­mer, sä­ger Emir Se­li­mi, ord­fö­ran­de i or­ga­ni­sa­tio­nen Unga Ro­mer till P5 Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.