Re­la­tions­våldstea­met i Rin­ke­by-Kis­ta

Vi i Kista - - NYHETER -

TE­LE­FON­NUM­MER: 08-508 01 420 RELATIONSVÅLDET er­bju­der stöd till per­so­ner över 18 år som har ut­satts för våld och som bor i Akal­la, Hus­by, Kis­ta el­ler Rin­ke­by.

FÅ HJÄLP med skyd­dat bo­en­de, stöd­sam­tal, in­for­ma­tion om rät­tig­he­ter och kon­takt med and­ra myn­dig­he­ter.

TE­LE­FO­NEN är be­man­nad mån­dag–tors­dag kl 08.00– 16.00, fre­dag kl 08.00–15.00 un­der pe­ri­o­den 1 maj–31 au­gusti. Mån­dag–tors­dag kl 08.00–16.35, fre­dag kl 08.00–16.00 un­der pe­ri­o­den 1 sep­tem­ber–30 april.

ÖV­RIG tid hän­vi­sas till so­ci­al­jou­ren 08-508 40 000.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.