Isa­tou vill in­klu­de­ra in­te ex­klu­de­ra

Isa­tou ”Ays­ha” Jo­nes är mo­del­len som blev mo­deska­pa­re. Det är ock­så hon som lig­ger bakom LeNoir Cre­a­ti­ve We­ek med syf­tet att lyf­ta fram olik­he­ter. – Sam­häl­let be­står av olik­he­ter. Ing­en är den and­ra lik, sä­ger Isa­tou ”Ays­ha” Jo­nes.

Vi i Kista - - KULTUR - Elin Nord­lund

Isa­tou Jo­nes, el­ler Ays­ha som hon kal­las, är tje­jen från Tens­ta som för tio år se­dan upp­täck­te kär­le­ken till mo­de­värl­den. Hon bör­ja­de som mo­dell och blev ti­digt bo­kad till mo­deska­pa­ren Bea Szen­felds vis­ning. Ef­ter att ha fått in en fot i mo­de­värl­den rul­la­de det ba­ra på. Idag job­bar hon dag­li­gen för att änd­ra nor­men om vad som är vac­kert och vad som är mo­dernt.

– Det är svårt men jag vill verk­li­gen att folk ska vå­ga mer. Al­la ser in­te li­ka­da­na ut idag och jag vill att mo­de­värl­den ska för­stå det och vå­ga an­vän­da sig av mo­del­ler med oli­ka ut­se­en­de.

Av just den an­led­ning­en har hon dra­git igång LeNoir Cre­a­ti­ve We­ek. Från bör­jan het­te den Afri­ca Fashion We­ek men Isa­tou märk­te ef­ter ett tag att med det nam­net ex­klu­de­ra­de även hon vis­sa per­so­ner.

– Jag vill att al­la ska kun­na va­ra del­ak­ti­ga i mi­na pro­jekt. När vi het­te Afri­ca Fashion We­ek vän­de vi oss på ett sätt ba­ra till af­ri­ka­ner, det kän­des in­te rik­tigt rätt. Mitt mål är att in­klu­de­ra.

Isa­tou kom­mer själv från Gam­bia och hon har märkt ett ökat in­tres­se för af­ri­kanskt mo­de i Sve­ri­ge.

– När jag var li­ten var det värs­ta min mam­ma kun­de gö­ra att ta på mig af­ri­kans­ka klä­der. Min dot­ter är pre­cis tvärtom, hon älskar de klä­der­na. Nu är det mer okej att va­ra an­norlun­da. Jag tror att media har spe­lat en stor roll där, sä­ger hon.

Att det af­ri­kans­ka mo­det har bör­jat ro­ta sig i Sve­ri­ge rå- der det inga som helst tvi­vel om. Fler­ta­let de­sig­ners har eta­ble­rat sig och till­sam­mans med dem ar­be­tar Isa­tou för att spri­da det färg­gla­da mo­det över lan­det.

– Svenskt mo­de är väl­digt grått. Jag tror att det be­ror på väd­ret här. Det är grått. Af­ri­kanskt mo­de står för färg. Det är lekfullt och man miss­mat­char gär­na oli­ka möns­ter. Det finns vis­sa svens­ka de­sig­ners som bör­jar vå­ga mer.

När hon in­te ba­sar över mo­de­vec­kan pas­sar hon på att äg­na sig åt ett av si­na många and­ra pro­jekt. Isa­tou de­sig­nar näm­li­gen både stre­e­toch high fashion kol­lek­tio­ner. Hon vill dock in­te själv kal­la sig för de­sig­ner.

– Nej, det vill jag in­te. Det känns som en för­o­lämp­ning mot dem som fak­tiskt är duk­ti­ga på det. Jag tar hjälp av män­ni­skor som kan sin sak och lå­ter dem ska­pa åt mig, skrat­tar hon.

Se­na­re i år kom­mer hon att lan­se­ra sin all­ra förs­ta couture-kol­lek­tion.

– Det är jät­te­spän­nan­de. Jag ser gär­na att folk har mi­na klä­der på till ex­em­pel rö­da mat­tan.

Att det krävs ex­tra tjock skinn på nä­san i den här bran­schen är Isa­tou snabb med att skri­va un­der på. Det är stän­digt folk som hör av sig och kri­ti­se­rar det hon gör.

– Jag strun­tar i sånt. De ba­ra kri­ti­se­rar men gör in­te rik­tigt nå­got själ­va för att dra sitt strå i stac­ken.

Isa­tou känns så där skönt

kax­ig. Hon vet vad hon vill och är in­te rädd för att pro­va på nya sa­ker. För ett par år se­dan star­ta­de Isa­tou en egen mo­del­la­gen­tur. Hon me­nar att hon då låg i fram­kant och att Sve­ri­ge in­te rik­tigt var re­do.

– Det kän­des så. Om någ­ra år tror och hop­pas jag att det kom­mer att se an­norlun­da ut.

Af­ri­kanskt mo­de står för färg. Det är lekfullt.

PA­NE­TOZ. Till­sam­mans med prak­ti­kan­ten Em­ma Åker­mark tit­tar hon ige­nom klä­der­na som Pa­ne­toz ska ha på scen. För de­sig­nen står Ni­ang Ba­lo by Syst­rar som syr.

FOTO: MI­CHAEL FOLMER

KIS­TA NOD. Kon­to­ret lig­ger se­dan två må­na­der tillbaka i Kis­ta Nod. Hon kän­ner sig hem­ma i för­or­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.