Fram för fler gul­li­ga folk­rö­rel­ser

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

Ra­fael Al­tez Cal­deron. Det är en typ av män­ni­ska vi be­hö­ver fler av. Många fler och ab­so­lut in­te fär­re. Ti­di­ga­re i vec­kan ring­de han vår re­por­ter, Ida, ef­tersom han del­tog i en oc­ku­pa­tion av en kon­tors­fas­tig­het i Akal­la. Han är med­lem i Gul­li­ga folk­rö­rel­sen, har länge va­rit en­ga­ge­rad i stads­od­ling och in­går i det ny­bil­da­de Nät­ver­ket Jär­vas vän­ner (som ock­så oc­ku­pe­rar de 800 kvadrat­me­ter det hand­lar om). Om det­ta står att lä­sa på si­dor­na 4–5. Jag vill i stäl­let be­rät­ta hur glad jag blev av att det ring­de en per­son som höll på med en ”oc­ku­pa­tion”. Jag bör­ja­de tän­ka på hu­soc­ku­pa­tio­ner­na på 70-ta­let. När sa­ker hän­de ut­an­för myn­dig­he­ter­nas ab­so­lu­ta kon­troll – en kon­troll som sipp­rar in i mins­ta för­e­ning i form av ja el­ler nej till sök­ta bi­drag. Som ver­kar ta li­vet av en­ga­ge­mang och för­e­nings­liv, sna­ra­re än hjäl­pa det på tra­ven.

Myn­dig­he­ter är bra på myc­ket. Fö­re­tag och äga­re till kon­tors­fas­tig­he­ter är ock­så bra på myc­ket. Men att tän­ka nytt och an­norlun­da? Mer säl­lan. Ra­fael är ett slags män­ni­ska vi be­hö­ver fler av.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.