Isa­bel­le er­öv­ra­de SM-gul­det

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Elin Nord­lund elin.nord­lund@di­rekt­press.se

Så kom änt­li­gen den sto­ra segern. Ef­ter en rik­tig na­gel­bi­ta­re kun­de Isa­bel­le Graf­sund till slut spe­la hem SM-gul­det i klas­sen U15.

– Det känns overk­ligt, jag vå­ga­de ald­rig rik­tigt hop­pas på det, sä­ger Isa­bel­le Graf­sund.

Det har nu gått ett par vec­kor se­dan den där hel­gen då det mesta stäm­de för Isa­bel­le Graf­sund. Det ef­ter­läng­ta­de SM-gul­det kom till slut. Hon är nu in­ne i en trä­nings­pe­ri­od och hål­ler fort­fa­ran­de på att ta in att hon fak­tiskt vann.

– Det var såklart jät­tener­vöst in­för mat­chen, Jag kan in­te rik­tigt fat­ta att jag tog hem det, sä­ger hon.

In­för mat­chen var hon första­see­dad. Med and­ra ord ha­de hon al­la blic­kar på sig och folk för­vän­ta­de sig att hon skul­le vin­na. Isa­bel­le Graf­sund har en skön in­ställ­ning till bad­min­to­nen. Den in­ställ­ning­en tog hon med sig till fi­nal­mat­chen.

– Jag för­sö­ker all­tid tän­ka att det är ba­ra att kö­ra på. Vin­ner jag in­te den här gång­en så gör jag det näs­ta gång. Så tänk­te jag även in­för fi­na­len i SM.

I fi­na­len möt­te hon Ma­ria Sjö­dahl. Förs­ta se­tet vann Isa­bel­le Graf­sund med 2115. Det and­ra blev desto tigh­ta­re, men även det vann hon till slut. Ef­ter att ha häm­tat upp från 5-11 skrevs siff­ror­na till 24-22.

– Det är svårt att tän­ka att jag är så bra som jag är. Tje­jer­na som jag mö­ter är ju även de jät­te­bra men jag är nöjd med fi­nal­mat­chen, sä­ger Isa­bel­le Graf­sund.

Länge trä­na­de Isa­bel­le Graf­sund även konståkning och friidrott. Det är nå­got hon tror sig ha myc­ket an­vänd­ning av i badminton.

– Jag är snabb och det har jag från fri­id­rot­ten. Smi­dig­he­ten har jag nog från kon­ståk­ning­en. Jag är väl­digt sta­bil i mi­na fot­le­der till ex­em­pel.

Det var tack va­re sin bror som hon kom att bör­ja med badminton. Hon fick föl­ja med på ett trä­nings­lä­ger och fast­na­de mer el­ler mind­re om­gå­en­de. Idag trä­nar hon un­ge­fär fem pass i vec­kan och hon har ny­li­gen lagt till li­te styr­ka på sche­mat.

– Det känns bra. Även om jag ba­ra har hun­nit kö­ra det ett par må­na­der kän­ner jag re­dan stor skill­nad. Jag kän­ner mig myc­ket star­ka­re, sä­ger Isa­bel­le Graf­sund.

Isa­bel­le Graf­sund är en väl­digt öd­mjuk tjej. Men när hon kom­mer in på plan och det är dags för match kom­mer den där vin­nar­skal­len fram. Hon tror att det är vik­tigt att ha en så­dan.

– Det tror jag verk­li­gen. Jag skul­le in­te sä­ga att jag är en då­lig för­lo­ra­re men den där vin­nar­skal­len finns helt klart där.

Hon har trots sin unga ål­der hun­nit med att ta fler­ta­let tit­lar. Det är SM-gul­det som hit­tills har be­tytt mest men även re­san till Ryss­land ny­li­gen var en häf­tig upp­le­vel­se be­rät­tar Isa­bel­le Graf­sund.

– Då spe­la­de jag EM. Det var verk­li­gen en häf­tig upp­le­vel­se att få åka till Ryss­land och stäl­las mot in­ter­na­tio­nel­la spe­la­re. Jag lär­de mig jät­te­myc­ket. Ty­värr åk­te jag ut i and­ra ron­den.

Jag för­sö­ker all­tid tän­ka att det är ba­ra att kö­ra på.

Hur tän­ker du om fram­ti­den?

– Det är klart att jag vill ta mig till top­pen men det är svårt när man kom­mer från Sve­ri­ge. Det finns så många oro­ligt bra spe­la­re runt om i värl­den.

FOTO: ELIN NORD­LUND

TRÄ­NAR HÅRT. Trots att Isa­bel­le Graf­sund trä­nar hårt och of­ta har hon ald­rig känt att hon be­hövt off­ra nå­got.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.