Li­be­ra­ler vill flyt­ta myn­dig­he­ter till för­or­ten MER

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

■ SPÅNGA-TENS­TA stadsdelsförvaltning flyt­ta­de från Tens­ta till Lun­da in­du­stri­om­rå­de 2008 i sam­band med att förvaltningshuset på Tensta­gång­en revs.

■ FLYT­TEN skul­le då ba­ra va­ra till­fäl­lig, men åt­ta år se­na­re är stads­dels­för­valt­ning­en fort­fa­ran­de kvar i Lun­da.

■ PO­LI­TI­KER från bå­da bloc­ken har se­dan dess fler­ta­let gång­er lyft frå­gan om när för­valt­ning­en ska flyt­ta tillbaka till Tens­ta.

■ PO­LI­TI­KER­NA har även dis­ku­te­rat möj­lig­he­ten att flyt­ta ut­bild­nings­för­valt­ning­en till Tens­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.