Ing­en eld­fest i Hus­by

Det blir ing­en eld­fest i Hus­by i år. Fes­ten i Hus­by har hål­lits år­li­gen se­dan 2012 för att fi­ra in det per­sis­ka ny­å­ret, men i år tar ar­ran­gö­rer­na pa­us – och hop­pas åter­kom­ma näs­ta år.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ida Nil­sing

Eld­fes­ten i Hus­by har va­rit ett åter­kom­man­de in­slag un­der fle­ra års tid. Ti­di­ga­re år har ar­range­mang­et loc­kat tu­sen­tals be­sö­ka­re. Fes­ten hölls först på å Dal­ha­gens BP på Sta­vang­er­ga­tan, men flyt­ta­de för­ra året till Hus­by torg och Hus­by träff. I år har dock pro­jekt­le­da­ren Ma­h­bo­beh Englund va­rit sjuk­skri­ven på grund av en ope­ra­tion och ing­en an­nan har ta­git tag i det.

– Näs­ta år hop­pas jag att det kan bli en eld­fest i Hus­by igen, sä­ger Ma­h­bo­beh Englund.

Hon be­rät­tar att de nu i stäl­let kon­cen­tre­rar kraf­ter­na till en ny­års­fest som kom­mer att äga rum i slu­tet av mars, för fle­ra oli­ka för­e­ning­ar och na­tio­na­li­te­ter.

– Vi sam­lar kur­der, af­gha­ner och tadz­ji­ker, sä­ger Ma­h­bo­beh Englund.

För den som vill upp­le­va en eld­fest finns fort­fa­ran­de möj­lig­he­ten att åka in till Kungs­träd­går­den den 15 mars. Där ut­lo­vas spra­kan­de el­dar, mu­sik, ar­tis­ter, fyr­ver­ke­risho­wer, barn­ak­ti­vi­te­ter

och dof­tan­de per­sis­ka lins­gry­tor.

Fi­ran­det i Kungs­träd­går­den är en sam­ver­kan mel­lan Rikste­a­tern och sam­ar­bets­part­ners från den sven­ski­rans­ka för­e­nings- och kul­turs­fä­ren. På sin hem­si­da skri­ver de att ”Vår ge­men-

sam­ma am­bi­tion är främst att eta­ble­ra en stark folk­lig grund för ar­ran­ge­ran­det av Eld­fes­ten/ C ha­ha r s han bes o or i i Stock­holm, samt att fö­ra in fi­ran­de­na från för­or­ten till in­nersta­den, hö­ja pro­fi­len på hög­ti­den och gö­ra den­na till en folk­fest som loc­kar al­la

stock­hol­ma­re oav­sett kul­tu­rell bak­grund och ål­der.”

Ny­å­ret kom­mer man som van­ligt att kun­na fi­ra i Jär­va. Kur­dis­ka för­e­ning­en ar­ran­ge­rar ett ny­års­fi­ran­de på Eg­ge­by gård, med bra­sa, dans och mu­sik.

ELD­FEST. I år blir det ing­en eld­fest i Hus­by, dä­re­mot kan man åka till Kungs­träd­går­den. Bil­den är från ett ti­di­ga­re år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.