”Obe­grip­ligt otack­samt”

Vi i Kista - - NYHETER - ida.nil­sing@di­rekt­press.se

”I Stock­holm finns över 1 000 000 kvadrat­me­ter tom­ma kon­torslo­ka­ler. Sam­ti­digt har många för­e­ning­ar och or­ga­ni­sa­tio­ner svårt att få till­gång till lo­ka­ler.” Så står det på fas­tig­hets­bo­la­gets Brosta­dens hem­si­da.

med den in­sik­ten som Brosta­dens håll­bar­hets­chef An­ders Hallquist tog ini­ti­a­tiv till att star­ta ”Ex­pe­ri­ment Akal­la” i de tom­ma kon­torslo­ka­ler­na på Fin­lands­ga­tan.

– Brosta­den har ägt kå­kar­na i 20 år och vi vil­le prö­va en ny mo­dell för att upp­lå­ta lo­ka­ler till för­e­ning­ar i när­om­rå­det. Det är bra för för­e­ning­ar­na och för oss, då det blir liv, ljus och rö­rel­se i lo­ka­ler som an­nars skul­le stå tom­ma.

För­ra årets slöts så ett av­tal med Frys­hu­set. Bros­ta-

Det var

den upp­lät lo­ka­len och ak­tö­rer­na som del­tog bil­da­de en styr­grupp. Över­ens­kom­mel­sen var att för­e­ning­ar­na ba­ra skul­le be­ta­la om­kost­na­der som el och vat­ten, men ing­en hy­ra.

– Vi har ut­veck­lat en me­tod som and­ra fas­tig­hets­bo­lag kan ta ef­ter, och det här var ett ex­pe­ri­ment för att ta fram en så­dan me­tod.

var in­te med från bör­jan, ut­an kom in i ef­ter­hand och ha­de gär­na stan­nat läng­re i lo­ka­len.

– Det ha­de kun­nat fort­sät­ta ett tag till, men med en tyd­lig av­tals­part. Man kan in­te sit­ta av­tals­fritt i en lo­kal.

Han sä­ger ock­så att det är själv­klart att lo­ka­ler in­te kom­mer att fin­nas till­gäng­li­ga un­der en obe­grän­sad tid, ut­an att de kan er­bju­das när det in­te finns and­ra hy­res­gäs­ter.

– Det har va­rit en tyd­lig start och en tyd­lig land­ning i det här pro­jek­tet, sä­ger han.

Och han ser in­te med bli­da ögo­nen på oc­ku­pa­tio­nen.

– Jag tyc­ker att det är obe­grip­ligt otack­samt av dem. Och var­för ska hy­resvär­dar lå­na ut lo­ka­ler när det blir oc­ku­pa­tio­ner?

Gul­li­ga folk­rö­rel­sen

Var­för ska hy­resvär­dar lå­na ut lo­ka­ler

när det blir oc­ku­pa­tio­ner?

Ida Nil­sing

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.