MER Ex­pe­ri­ment Akal­la

Vi i Kista - - NYHETER -

Akal­la ska­pa­des på ini­ti­a­tiv av fas­tig­hets­bo­la­get Brosta­den som un­der en be­grän­sad tid upp­lät en av si­na tom­ma kon­torslo­ka­ler på Fin­lands­ga­tan i Akal­la till ak­tö­rer från det ci­vi­la sam­häl­let.

har Brosta­den till­sam­mans med ar­ki­tekt­by­rån Spridd, Frys­hu­set, Rin­ke­by TV, sam­hälls­ent­re­pre­nö­rer­na Re­fo, Coom­pa­ni­on och Young In­no­va­tion Hub ve­lat ska­pa en unik plats. ”En platt­form för lä­ran­de mö­ten och ak­ti­vi­te­ter som lyf­ter när­om­rå­det. Men ock­så en mo­dell som kan an­vän­das på fler plat­ser”, skri­ver de på sin hem­si­da.

som ut­veck­la­des kal­las för ”Unis­pa­ce” och mer finns att lä­sa om den på www.unis­pa­ce.se

upp­hör­de i bör­jan av 2016. har nu sålt fas­tig­he­ten vi­da­re till Fast­part­ner, men hål­ler på att star­ta upp ett nytt Unis­pa­ce-pro­jekt i Brom­ma.

EX­PE­RI­MENT

I AKAL­LA

ME­TO­DEN

EX­PE­RI­MEN­TET BROSTA­DEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.