Stadsdelsförvaltning kan flyt­tas till Tens­ta

Vi i Kista - - NYHETER - pa­trik.ek­strom@di­rekt­press.se

Op­po­si­tio­nen an­kla­gar den röd-grö­na ma­jo­ri­te­ten för att ha stop­pat en pla­ne­rad flytt av fle­ra för­valt­ning­ar till Jär­va­om­rå­det. Men kri­ti­ken till­ba­ka­vi­sas.

Spånga-Tens­ta stads­dels­nämnds ord­fö­ran­de Awad Her­si (MP) upp­ger att det nu finns kon­kre­ta pla­ner på att byg­ga en ny för­valt­nings­bygg­nad i Tens­ta.

Po­li­ti­ker in­om Stock­holms stad har länge dis­ku­te­rat möj­lig­he­ten att flyt­ta fle­ra för­valt­ning­ar till Jär­va­om­rå­det. Spånga-Tens­ta stadsdelsförvaltning, som flyt­ta­de från Tens­ta till Lun­da in­du­stri­om­rå­de 2008, har va­rit i sär­skilt fo­kus.

Men även en flytt av Ut­bild­nings­för­valt­ning­en från Kungs­hol­men till Tens­ta har dis­ku­te­rats.

– Un­der ti­den vi var vid mak­ten så tog vi ini­ti­a­ti­vet att in­le­da ar­be­tet med att flyt­ta fle­ra för­valt­ning­ar till för­or­ten. Bland an­nat flyt­ta­de sta­dens fas­tig­hets­bo­lag Mi­ca­sa till Hus­by, Kul­tur­för­valt­ning­en till Rin­ke­by och so­ci­al- och äldre­för­valt­ning­en till Fars­ta. Sen fanns det en fort­satt plan att Sto­kab skul­le flyt­ta till Kis­ta, och att ut­bild­nings­för­valt­ning­en skul­le flyt­ta ihop med Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning i Tens­ta. Men så fort So­ci­al­de­mo­kra­ter­na kom till mak­ten så stop­pa­de de det, sä­ger Lot­ta Edholm (L).

Nu upp­le­ver hon att ar­be­tet helt har av­stan­nat.

– Flyt­ten av Sto­kab stop­pa­de man helt och hål­let och med ut­bild­nings­för­valt­ning­en och Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning ver­kar det in­te hän­da någon­ting över­hu­vud­ta­get. Det är rent be­dröv­ligt.

Hon tyc­ker att frå­gan är vik­tig och ska pri­o­ri­te­ras.

– Man mås­te an­vän­da för­valt­ning­ar på ett pro­ak­tivt sätt för att öka an­ta­let ar­bets­plat­ser i sär­skilt ut­sat­ta om­rå­den som Tens­ta, Rin­ke­by och Hus­by. Då ökar man ock­så möj­lig­he­ten för till ex­em­pel livs­me­dels­af­fä­rer, lunch­re­stau­rang­er och sko­ma­ka­re att över­le­va. Och det ökar ock­så at­trak­ti­vi­te­ten i om­rå­det.

Var­för har ma­jo­ri­te­ten in­te kom­mit läng­re i frå­gan tror du?

– Det krävs en enorm kraft för att få ige­nom någon­ting så­dant här, för det finns ett mot­stånd bland tjäns­te­män att flyt­ta. Och ma­jo­ri­te­ten har lyss­nat all­de­les för myc­ket på för­valt­ning­ar­na som na­tur­ligt­vis må­lar upp en stor problembild. Men när man tit­tar på

till ex­em­pel flyt­ten till Fars­ta så har jag in­te di­rekt hört någ­ra kla­go­mål.

Lot­ta Edholm tyc­ker även att sta­den ska ar­be­ta för att få fler stat­li­ga myn­dig­he­ter för­lag­da till för­or­ten.

– Det är en ren skan­dal att re­ge­ring­en tillät Di skri­min in g s om­buds­man­nen att flyt­ta till Sol­na istäl­let för Rin­ke­by som det från bör­jan var sagt. Nu dis­ku­te­ras om man ska star­ta en ny jäm­ställd­hets­myn­dig­het och var­för in­te då re­dan från bör­jan sä­ga att den ska lig­ga

Jag är för att flyt­ta samt­li­ga för­valt­ning­ar

till för­or­ten.

i Hus­by. Det är både re­ge­ring­ens och kom­mu­ner­nas an­svar att stop­pa flyk­ten från för­or­ten.

Spånga-Tens­ta stads­dels­nämnds ord­fö­ran­de Awad

Her­si till­ba­ka­vi­sar kri­ti­ken och upp­ger att det finns en plan för att byg­ga ett nytt för­valt­nings­hus som ska in­rym­ma Spånga-Tens­ta stadsdelsförvaltning i Tens­ta.

– Den här frå­gan har hög pri­o­ri­tet och för­hopp­nings­vis så kom­mer vi med ett in­rikt­nings­be­slut un­der vå­ren.

Han sä­ger att ut­bild­nings­för­valt­ning­ens lo­ka­li­se­ring ock­så dis­ku­te­ras i stads­hu­set.

– Jag är för att flyt­ta samt­li­ga för­valt­ning­ar till för­or­ten.

Pa­trik Ek­ström

FOTO: PA­TRIK EK­STRÖM

FLYTT. Spånga-Tens­ta stadsdelsförvaltning kan flyt­tas från nu­va­ran­de pla­ce­ring i Lun­da in­du­stri­om­rå­de till Tens­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.