M: Låt 16-åring­ar stå i bo­stads­kön

Vi i Kista - - INSÄNDARE - Op­po­si­tions­bor­gar­råd i Stock­holms stad

Vi pri­o­ri­te­rar ett förs­ta hem mer än nya na­tur­re­ser­vat. Det mås­te byg­gas fler et­tor i Stock­holm, och ål­ders­grän­sen för att stäl­la sig i bo­stads­kön bör sän­kas till 16 år, skri­ver op­po­si­tions­bor­gar­rå­den An­na Kö­nig Jerl­myr och Jo­a­kim Lars­son (M).

Bo­stads­bris­ten är stor i fle­ra de­lar av lan­det men den är sär­skilt på­tag­lig i Stock­holm. Den störs­ta grup­pen ny­in­flyt­ta­de är unga män­ni­skor un­der 30 år men många är ock­så ut­lands­föd­da. Jak­ten på ett första­hands­kon­trakt med rim­lig hy­ra, el­ler möj­lig­he­ten att kö­pa en lä­gen­het som stu­dent, ny­in­flyt­tad till Sve­ri­ge el­ler ung per­son som en­dast va­rit yr­kes­verk­sam i ett par år, är i prin­cip omöj­li­ga. Den som än­då loc­kas till stor­sta­den får räk­na med att flyt­ta runt mel­lan fle­ra oli­ka lä­gen­he­ter med hy­res­kon­trakt till oc­ker­pri­ser, ut­an nå­gon trygg­het el­ler fast punkt i var­da­gen.

Oe­nig­he­ten i re­ge­ring­en om hur bo­stads­bris­ten ska lö­sas rå­der även lo­kalt i Sve­ri­ges mest folk­ri­ka kom­mun, Stock­holm. Idag står över en halv mil­jon män­ni­skor i re­gi­o­nens bo­stads­kö, sam­ti­digt som sty­ran­de po­li­ti­ker för­se­nar tu­sen­tals nya hem för män­ni­skor. För­kla­ring­en är att S har svårt att re­ge­ra ihop med MP, som hell­re pri­o­ri­te­rar na­tur­re­ser­vat än att byg­ga bostäder i en stad. På grund av oe­nig­he­ten bord­läggs el­ler stop­pas tu­sen­tals nya bostäder och hand­lägg­nings­ti­der­na har på ett år ökat med sex må­na­der för nya de­talj­pla­ner.

Mo­de­ra­ter­na i Stock­holms stad är be­red­da att ta an­svar för bo­stads­bris­ten och pri­o­ri­te­rar ett förs­ta hem åt stock­hol­ma­re mer än nya na­tur­re­ser­vat som stop­par nya bostäder för all fram­tid.

Fler bostäder är en för­ut­sätt­ning för en fort­satt stark ut­veck­ling av Stock­holm. Al­li­an­sen fick upp bygg­tak­ten i Stock­holm till den högs­ta se­dan 70-ta­let. En fort­satt hög bygg­takt är nöd­vän­digt för att män­ni­skor ska kun­na bo­sät­ta sig i Stock­holm och för en bätt­re till­växt. Vi ser nu att det­ta även­ty­ras

”Det ska bli bil­li­ga­re för ak­tö­rer

som vill byg­ga et­tor i Stock­holm.”

BO­STADS­BRIST.

på grund av att de röd­grö­na in­te kom­mer över­ens. Al­ter­na­ti­vet kom­mer framför allt att drab­ba de unga som vill kom­ma till Stock­holm för att stu­de­ra el­ler ar­be­ta, samt för fö­re­tag som in­te lyc­kas re­kry­te­ra på grund av bo­stads­bris­ten och där­med ute­blir både jobb och till­växt.

Mo­de­ra­ter­na vill un­der­lät­ta för unga att få sin förs­ta bo­stad, så att fler et­tor byggs med rim­li­ga hy­ror. Det tar idag sex till åt­ta år i bo­stads­kön för ett första­hand­kon­trakt på en en­rums­lä­gen­het i Stock­holm. I ett förs­ta led vill vi att av­gif­ten för bo­stads­kön för de un­der 26 år ska bort, fak­tum är att det tar tid att få en bo­stad i Stock­holm. Då mås­te trösk­lar­na sän­kas och där­för för­slår vi att det ska va­ra möj­ligt att stäl­la sig i kön re­dan från 16 års ål­der.

Många ung­do­mar som för­sö­ker att kom­ma in på ar­bets­mark­na­den vitt­nar om att nya bostäder som byggs är för dy­ra. Förutom att byg­ga mer mås­te vi se över de re­gel­verk vi har. Ett an­tal lös­ning­ar, na­tio­nellt och kom­mu­nalt, skul­le ge di­rekt ge­nom­slag på hy­ran ge­nom att un­der­lät­ta för ett mer kost­nads­ef­fek­tivt byg­gan­de.

Det ska bli bil­li­ga­re för ak­tö­rer som vill byg­ga et­tor i Stock­holm. Ak­tö­rer som vill byg­ga lä­gen­he­ter på 30 kvadrat­me­ter ska be­ta­la en halv tomträtts­av­gäld (års­av­gift) för mar­ken, kun­na gö­ra av­steg från bland an­nat kra­vet på bal­kong/ute­plats, stor­lek på städ­skåp och en mind­re wc-yta. Mo­de­ra­ter­na i Stock­holms stad vill ock­så ge­nom­fö­ra mar­kan­vis­nings­täv­ling­ar där mar­ken till­de­las den ak­tör som kan byg­ga med lägs­ta hy­ran. Hand­lägg­nings­ti­den för att få byg­ga är idag en lång­dra­gen pro- cess, al­la go­da kraf­ter mås­te hjäl­pas åt, Mo­de­ra­ter­na vill att stads­bygg­nads­kon­to­ret ska pri­o­ri­te­ra de­talj­pla­ner där små­lä­gen­he­ter in­går.

Där­till mås­te rör­lig­he­ten öka, och där­för be­hövs yt­ter­li­ga­re för­änd­ring­ar för att un­der­lät­ta andra­hands­ut­hyr­ning och mins­ka skat­ter­na i sam­band med flytt. Mo­de­ra­ter­na har som mål att bygg­star­ta 20 000 små­lä­gen­he­ter un­der man­dat­pe­ri­o­den, nöd­vän­di­ga åt­gär­der för den gläd­jan­de höga in­flytt­nings­tak­ten till Stock­holm. För att Stock­holm ska fort­sät­ta va­ra en hu­vud­stad med många möj­lig­he­ter är det nöd­vän­digt att al­la som vill va­ra med och bi­dra till det ska kun­na gö­ra det, grund­för­ut­sätt­ning är att ha nå­gon­stans att bo.

An­na Kö­nig Jerl­myr (M) Jo­a­kim Lars­son (M)

FOTO: MOSTPHOTOS

Sär­skilt unga har svårt att få sin förs­ta bo­stad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.